Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Prioriteringar 2021

Postkodstiftelsen drivs av övertygelsen om att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Genom de organisationer som vi stöttar så fokuserar vi lite extra, och välkomnar ansökningar, inom prioriterade områden för att nå maximal effekt och göra ett betydelsefullt avtryck i världen.

Prioriteringar ett stärkt civilsamhälle

  • Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

Vi ser att det finns ett flertal utmaningar inom kultursektorn som också ytterligare har förstärkts under pandemin. Till exempel är tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare inte jämlikt fördelad. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt och livskraftigt kulturliv för alla över hela landet. Vi ser också ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen och vill fortsätta värna om, och arbeta för konstnärlig frihet och för en ökad förståelse för innebörden och vikten av den.

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – tror vi att existentiella frågor om en osäker framtid kan bemötas och nya idéer kan födas. Därför vill vi stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta fördomar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.

  • Idrott för social förändring

Idrotten förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. Den har “kraften att förändra”, såsom Nelson Mandela sa i sitt tal för 20 år sedan. Det finns en underutnyttjad potentiell när det gäller den roll idrotten kan spela i vårt samhälle och med rätt stimulans kan idrotten bidra till samhällsutveckling på många olika nivåer.

Under de senaste åren har Postkodstiftelsen gett stöd till organisationer som tar sig an samhällsutmaningar genom idrott som verktyg. Nu vill vi även fokusera på att föra samman och stärka sektorn i Sverige för att utveckla idrott som en självklar metod för social förändring. Vi vill därmed också öka finansieringen till projekt som verkar för idrott för social förändring över tid för att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och synlighet för denna del av civilsamhället – både i Sverige och internationellt.

Samhällsutmaningar

  • Klimat och miljö

Utvecklingen vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. Artrikedomen i ekosystemen minskar, växthusgasutsläppen ökar och temperaturen lika så, naturkatastrofer som påverkar människor och djur blir svårare. Problemen är djupa och sammankopplade med mänsklig aktivitet: strukturella problem kring resursutnyttjande måste åtgärdas om vi vill ge oss själva en chans till en framtid och ge en rimlig värld i arv till våra barn.

Fortsatt engagemang i miljöfrågan är avgörande och för att bidra till en omställning vill vi fortsätta att stärka svenska organisationer att jobba med miljöfrågor men också stärka mindre miljöorganisationer.

  • Demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och tolerans

Ett stabilt samhälle vilar på demokratiska grunder och fri debatt och oberoende medier är livsluften i det demokratiska systemet. Tyvärr varnar många oberoende institutioner för ett minskat demokratiskt utrymme på många platser i världen: människorättsförsvarare hotas, journalister tystas och demokratirörelser slås ner. Postkodstiftelsen stöttar organisationer och projekt som ökar demokratiskt deltagande och som stärker demokratiska institutioner. Inom detta område välkomnar vi ansökningar som:

  • syftar till att minska straffrihet och säkerställa rättvisa och ansvarsutkrävande genom att avslöja och lagföra korruption, brott och människorättskränkningar.
  • bidrar till att stärka strukturer för en fungerande demokrati genom att stödja projekt som främjar yttrandefrihet, tillgång till fri information samt ett inkluderande och pluralistiskt samtalsklimat.
  • säkerställer utsatta gruppers rättigheter och handlingsutrymme med ett särskild fokus på kvinnliga människorättsförsvarare, HBTQ-personer, ursprungsbefolkning och flyktingar genom att stärka kapaciteten, säkerställa säkerhet och ge legitimitet åt civilsamhälle och människorättsförsvarare.

-Inom detta tema gör vi även en utlysning:  Allas röster

Hösten 2021 lanserar Postkodstiftelsen en utlysning för svenska projektorganisationer som kan motverka utanförskap och bidra till att öka delaktigheten och inflytande i lokalsamhället. Projekten, som ska vara i storleksordningen 200 000 kr–500 000 kr, ska genomföras och vända sig till målgrupper i lokalsamhället som jobbar aktivt för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.