Postkodstiftelsens Verksamhetsberättelse 2018


Förord

2018 har varit ett fantastiskt år för Svenska Postkodstiftelsen. I februari 2018 mottog vi 200 miljoner kronor från Svenska Postkodföreningen. Vårt uppdrag är att förmedla vidare dessa miljoner i form av projektstöd till ideella organisationer i Sverige och världen. Och det har vi gjort! 103 nya projekt har startats upp med en fantastisk bredd vad gäller metod, sektor, målgrupp, effekt och geografiskt område. Vägen till målet kan variera men målet är detsamma i alla våra projekt – att göra världen bättre.

Det går inte en dag utan att vi på stiftelsen blir berörda och inspirerade av de människor och organisationer vi möter. Vi fick under förra året in 958 idéer i form av ansökningar skrivna av engagerade och drivna människor som på olika sätt vill förändra världen till det bättre och vi hoppas och tror att just de projekt som fått stöd från Postkodstiftelsen är de som utmanar mest, gör störst skillnad och även inspirerar andra att följa efter.

Under 2017 arbetade stiftelsen fram en ny strategi för att skapa riktning och tydlighet i arbetet fram till 2020. Vi tog även fram fyra fokusområden som vi ansåg vara särskilt angelägna att arbeta med under 2018 och där vi såg att stiftelsens medel och kunskap kunde göra skillnad. Dessa var demokrati och yttrandefrihet, hälsa och välmående, hållbara hav samt hållbar produktion och konsumtion. Vi satte mål vad gällde utdelning i form av projektmedel och utförandet av ett antal specifika aktiviteter.  Inom området hälsa och välmående bestämde vi oss för att göra en nationell utlysning för att stimulera små lokala projekt och ideella organisationer att söka till oss. Temat var psykisk hälsa genom livet och utlysningen resulterade i att 26 mindre projekt från norr till söder startades igång med stöd från Postkodstiftelsen. Dessa kommer att avslutas under våren 2019 och vi ser fram emot att sammanställa resultatet av utlysningen och effekten av satsningen.

När vi analyserar de ansökningar som kommit in under året ser vi att #metoo fortfarande är ett ämne som engagerar många. Det gläds vi över och vi ser gärna att våra projekt fortsätter utmana befintliga strukturer. Mer om våra fokusområden samt några av våra övriga projekt hittar du i årets verksamhetsberättelse.

Under året har 49 projekt avslutats och vi jobbar med att sammanställa effekten av dessa projekt. Du kan läsa om några av dessa i årets verksamhetsberättelse. Just effektmätning och möjligheten att visa vilken samhällspåverkan stiftelsens arbete har är något som vi kommer arbeta mycket mer med framöver, vilket du också kan läsa om i denna verksamhetsberättelse.

Under 2018 har vi även arbetat med våra egna processer, dels för att arbeta in strategin i vårt vardagliga arbete men också för att Spelinspektionen ändrade sina rutiner så att de numer kommer att granska vår verksamhet i efterhand i stället för att på förhand godkänna varje tilldelning av projektmedel. Detta gjorde att vi behövde justera vår arbetsprocess för att anpassa oss till de nya villkoren och passade då även på att ändra våra interna rutiner för att skapa en effektivare urvalsprocess som tar vara på den enorma kompetensbredd som stiftelsen har.

Demokrati och yttrandefrihet kommer fortsatt vara ett fokusområde även under 2019, men vi kommer även särskilt att satsa på att skydda den biologiska mångfalden och söka nya sätt att motverka klimatförändringarna. Dessa är angelägna frågor i en besvärlig tid men vi är övertygade att tillsammans med nyfikna, nytänkande organisationer med utmanade idéer så kommer vi att göra skillnad inom dessa områden och utmana andra att följa efter.

Marie Dahllöf och Teresa Vieglins

Generalsekreterare och vice generalsekreterare, Svenska Postkodstiftelsen

 


Demokrati och yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet

Vi ser en tydlig negativ utveckling med minskad demokrati och begränsningar i yttrandefriheten på flera håll i världen. Frågor som censur, propaganda och användandet av alternativa fakta är mer aktuella än någonsin. Över hela världen förekommer hot mot exempelvis journalister, aktivister och konstnärer. Demokrati och yttrandefrihet var därför ett självklart val när vi inför 2018 skulle välja ut fokusområden för vår verksamhet.

De projekt som vi beviljat stöd till under året verkar såväl i Sverige som internationellt. Vi har till exempel Arbetets Museums Det resande demokratilabbet som handlar om propaganda och källkritik och Sveriges Museers projekt där museernas roll i demokratibygget lyfts. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet verkade bland annat för att öka kvinnors deltagande i valet i Kamerun under hösten och Svenska Burmakommittén arbetar för att öka tillgången på oberoende forskning och journalistik i Burma. Sociala medier är den huvudsakliga källan till nyhetsinhämtning för många unga människor, men det behövs också mer information om hur det går till – någonting som Free Press Unlimited tar sig an i sitt projekt, där ungas sociala medievanor studeras.

Läs mer

”Museernas roll att samla kunskap om vår historia kan hjälpa oss mer än vad de flesta förstår.”

Sofia Embrén, projektledare på Sveriges Museer

Museer har en unik position att skapa berättelser och ger perspektiv på historia och nutid. Postkodstiftelsen stöttar organisationen Sveriges Museer (en medlemsförening för museer i Sverige), för att museer i hela Sverige ska kunna utvecklas som kunskapsinstitutioner och arenor för demokratifrågor.

Ni driver projektet ”Museer som katalysatorer i demokratin”, vad handlar det om?
– Det handlar om att både stärka museernas roll och röst i samhälls- och demokratiutvecklingen genom att få (ännu) fler att inse vilken oerhört viktig kunskap som samlas av museerna runt om i hela Sverige. Så arbetet i projektet handlar både om att ge museerna verktygen att utveckla sitt dagliga arbete med demokratifrågor men också om att lyfta allt det viktiga arbete som redan görs, så att personer som kanske inte kommer sig för att besöka museer regelbundet kan inspireras och sporras till att göra det.

Varför är museer så viktiga i en demokrati?
– Kunskapen om vår historia hjälper oss att få perspektiv på det som händer runt omkring oss i samhället idag. När man väljer att titta på samhällsproblem ur ett längre tidsperspektiv blir det lättare att hitta lösningar och nya vägar in i framtiden. Museernas roll att samla kunskapen om vår historia kan hjälpa oss mer än vad de flesta förstår, tror jag. Dessutom är museerna bra arenor där samtal kan föras i lugn och ro, i vår värld där det vuxit fram ett samtalsklimat som idag är ganska hårt. Här har museerna en jätteviktig roll att fylla.

Vad hoppas ni på att ha åstadkommit när projektet är slut? 
– Förutom de kvantitativa målen som är uppsatta som projektmål hoppas jag att vi lyckats sprida kunskap om vilken roll museerna både tar och kan ta i allas vår gemensamma uppgift att utveckla samhället.

 

På nästa sida kan du se en film om ett av våra andra projekt inom området demokrati och yttrandefrihet.

Se filmen: Det resande demokratilabbet


Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

Det finns många utmaningar inom området hälsa och välbefinnande såväl i Sverige som i övriga världen. Särskilt intresserade var vi av utmaningen kring psykisk ohälsa, då det ökar i hela Sverige.

Under våren gjorde vi därför en särskild temautlysning, ”Psykisk hälsa genom livet”, i vilken organisationer kunde söka upp till 200 000 kronor för att göra lokala projekt som tog sig an området på olika sätt. Vi var övertygade om att det fanns stort lokalt engagemang runt om i landet och blev inte besvikna när ansökningstiden för utlysningen gått ut – det kom in hela 179 ansökningar. Det resulterade i totalt 26 beviljade projekt från norr till söder, där en av dem var Gottsunda Teaters föreställning ”Du skrattar faktiskt också”. Flera tjejjourer beviljades också stöd inom denna utlysning.

Vi var också intresserade av att få in större projekt inom området psykisk hälsa och kom under året att bevilja stöd till bland annat Maskrosbarn som kommer att ge skolvärlden kunskap och verktyg att uppmärksamma och stötta barn och unga i utsatta hemmiljöer, Suicide Zero som bygger upp en nationell volontärverksamhet för att skapa opinion och förebygga självmord och Stiftelsen Musikbojen som lyfter fram musik som behandlingsform. Internationellt är vatten och sanitet en stor hälsoutmaning, någonting som Water for People tar sig an i ett projekt i Bolivia. Inom området hälsa i övrigt, finns projekt av organisationer som Svenska FN-förbundet, Beyond Sport Foundation och En Frisk generation. Vi ser verkligen att bredden är vår styrka!

Läs mer

”Det lokala området stärks.”

Filmon Tekle, hälsokoordinator på En Frisk Generation

Fysisk aktivitet under barn- och ungdomsåren leder till en god hälsa på såväl kort som lång sikt. Idag är dock verkligheten att alla inte får samma möjlighet till en aktiv och hälsosam livsstil. Därför stöttar vi på Postkodstiftelsen organisationen En Frisk Generation, som verkar för att förändra detta.

Vad gör En Frisk Generation?
Vi försöker att skapa ett långsiktigt rörelseintresse och idrottsintresse bland barn och på så vis främja folkhälsa. Barnens intresse är starkt kopplat till föräldrarnas engagemang och därför har vi familjeaktiviteter. Föräldrar som är med i föreningslivet kan också fungera som ett skyddsnät på ett helt annat sätt för sina barn. Alla barn mår bra av att deras föräldrar är med!

Vad gör du?
Min roll handlar om att vara kontaktperson för familjerna i Nacka/Fisksätra, ett av områdena som En Frisk Generation har aktiviteter i. Jag inleder en dialog med de föreningar som finns i området, som kan driva aktiviteterna som vi sedan bjuder in familjer till. Sedan följer jag upp med familjerna för att få dem att gå vidare till de lokala föreningarna. Vi stöttar upp bland annat med avgifter. Genom att samarbeta med föreningarna som finns, så stärks det lokala området!

Varför är du engagerad?
Jag kom i kontakt med En Frisk Generation genom mitt engagemang i Fisksätra IF. Jag blev kontaktad via en kompis då de behövde en ny koordinator. Jag tyckte det lät spännande och mycket som det jag redan gjorde!

Varför är detta viktigt?
Jag har sett tidigare hur man ofta glömmer bort föräldrarna. Tack vare den infallsvinkeln i projektet tror jag att man kan nå långt. Jag tror verkligen på detta! Det är också stärkande för familjerna att göra aktiviteter tillsammans.

 

På nästa sida kan du se en film om ett av våra andra projekt inom området hälsa och välbefinnande.

Se filmen: Gottsunda Teater


Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Planeten står inför stora utmaningar, vilket gör frågor om hållbar konsumtion och produktion till särskilt aktuella. Frågor som överkonsumtion, produktionsförhållanden och bristande hantering av avfall, hur vi använder våra resurser och klimatutsläpp är mer aktuella någonsin. Konsumtion och produktion påverkar, kort sagt, olika delar av samhället och har kopplingar till många andra samhällsutmaningar.

Vi såg potentialen i att kunna bidra till förbättrade levnadsvillkor för många, samt ha en positiv påverkan på miljön. EAT Foundation kommer att samarbeta med ett nätverk av städer från hela världen för att skapa matsystem som kan hålla medborgare friska och samtidigt reducera utsläpp av växthusgaser. Under året kom vi också att stötta Better Cotton Initiative i deras arbete i att ge fler bönder träning och stöd för att kunna ställa om till en mer hållbar bomullsodling och Cradle to Cradle Products Innovation Institutes arbete för att öka engagemanget för cirkulär ekonomi bland skandinaviska designers, märken och tillverkare. En annan organisation som vi beviljat stöd till under året är Rainforest Alliance, som tar fram ett digitalt datainsamlingsverktyg – någonting som gör att tebönder kan öka sin produktivitet – men på ett hållbart sätt.

Att öka kunskapen om kopplingen mellan konsumtion och dess påverkan på miljö och människa är av stor vikt. Dokumentärfilm är ett starkt medium för att bilda opinion kring viktiga frågor och öka kunskapen och incitamentet till beteendeförändringar, vilket både Filmmakers Freedom of Speech & Impact och Spacedog Society gör i sina projekt.

Läs mer

”Dokumentärfilm är ett oerhört starkt verktyg.”

Kerstin Übelacker, projektledare och producent, Filmmakers Freedom of Speech & Impact

Våra val som konsumenter spelar roll, inte bara där vi är, utan också på andra platser i världen. Därför stöttar vi på Postkodstiftelsen Filmmakers Freedom of Speech & Impact. De kommer att lansera och visa dokumentärfilmen Jozi Gold i hela världen, samt driva en kampanj, bland annat för att inspirera till mer medvetna konsumentval.

Vad handlar filmen Jozi Gold om?
Jozi Gold utspelar sig i Sydafrika och filmen kretsar kring konsekvenserna av gruvindustrin. Huvudkaraktär är Mariette Lieferrick, en färgglad äldre kvinna som vigt sitt liv åt att förstå och föra upp i ljuset de otroliga miljökatastrofer som blivit konsekvenser av guldet som grävts upp, följder som nu ingen är särskilt intresserad av att ta ansvar för eller hjälpa till att städa upp.

Vi har följt Mariettes arbete under 7 år och planerar att använda filmen i en stor påverkanskampanj, med fokus på Sydafrika och Sverige, men också i resten av världen. Hälften av allt guld i världshistorien kommer från just Sydafrika och det som har hänt där, kan på många sätt lära oss mer om hållbar gruvdrift i många andra delar av världen.

Vad förväntar ni er för respons när filmen släpps?
– Vi förväntar oss stor respons. Det är inte så många som vet att en så stor del av världshistoriens guld kommer från Sydafrika. Att sedan få reda på hur stora miljö- och hälsoproblem gruvdriften skapat tror jag kommer att vara en chock. För det internationella samfundet men faktiskt också lokalt. Det är stora makter, mycket pengar och korruption inblandat, som gör att ämnet konstant tystats ner. Det vi vill göra med filmen och kampanjen är att lyfta på slöjan och exponera för världen. När man vet kan man inte blunda längre.

Varför är film så bra för att bedriva påverkansarbete?
– Politiska och samhälleliga strukturer och förändringar, och tex miljöproblem etc är ofta ganska komplicerade skeenden, som kan vara svårt att förstå och ta in för gemene man. Man kan liksom inte förväntas vara expert på allt. Med en film så kan vem som helst djupdyka i ett ämne och också bilda en emotionell koppling till ämnet. Dokumentärfilm är ett oerhört starkt verktyg för att visa upp orättvisa och bilda opinion kring saker som starka krafter helst vill sopa under mattan.

 

På nästa sida kan du se en film om ett av våra andra projekt inom området hållbar konsumtion och produktion.

Se filmen: Rainforest alliance


Hållbara hav

Hållbara hav

Hållbara hav

Några av samtidens främsta samhällsutmaningar finns just i haven och hållbara hav var därför ett område vi valde att fokusera på under 2018. Överfiske, havsförsurning, nedsmutsning, föroreningar, invasiva arter… listan på utmaningar kan göras lång.

Läget är akut och det krävs smarta innovativa lösningar, partnerskap och samarbeten för att kunna bidra till en positiv utveckling. Coalition Clean Baltic driver ett projekt där de arbetar för att minska plastföroreningarna i Östersjön genom att arbeta brett i elva länder runt Östersjön. Östersjön är också fokus för de tre baltiska organisationerna Pasaules Dabas Fonds (Lettland), Lithuanian Fund for Nature (Litauen)och Estonian Fund for Nature (Estland), som i sina respektive länder kommer att verka för hållbart fiske.

Haven påverkas av klimatförändringarna och för människor som bor i kustsamhällen, blir detta extra tydligt. Ett exempel på detta är Filippinerna, där 60 procent av befolkningen bor i kustsamhällen. Conservation International driver ett projekt där de kommer att ta fram lösningar för öka motståndskraften mot klimatförändringar såsom höjda vattennivåer och extrema väderfenomen.

Läs mer

“Vi vill visa att det finns alternativ till plast.”


Mikhail Durkin, Executive Secretary, Coalition Clean Baltic

Problemet med plaster i haven är en högaktuell fråga. Vi på Postkodstiftelsen är stolta över att stötta Coalition Clean Baltic, som har fokus särskilt på att tackla situationen i Östersjön.

Ni ska minska plastföroreningarna i Östersjön, hur kommer ni att gå tillväga?
Vi fokuserar framförallt på att förändra rådande attityder om att plast inte går att ersätta med andra material. Sedan plastens revolution på 1960-talet, har människor konstant ökat sitt beroende av plast, ett material som verkade vara passande för många olika användningsområden. Det var innan vi insåg att vi bokstavligt talat drunknar i plast och inte ens att återvinna plast och energi hjälper oss att bli av med detta beroende som är dödligt för naturen. Så, approachen vi kommer att använda i projektet är att visa att det finns alternativ till plast och att det är viktigt att reducera plastförorening vid källan istället för att hantera konsekvenserna efteråt. Som Estlands miljöminister Siim Kiisler sagt: ”Plast hör inte hemma i havet!”

Varför är Östersjön så viktig?
Östersjön har alltid varit ett positivt och negativt exempel. Negativt i form av att det ofta omnämns som ett av de mest förorenade haven i världen. Det positiva är att man har bevisat hur gemensamt arbete av flera länder kan vända miljöförstöringar och visat att det är möjligt att återställa påverkade ekosystem. Östersjön har inte återhämtat sig än och det mänskliga avtrycket är fortfarande stort, men förståelsen för att en välmående miljö inte bara handlar om naturen, utan också om människors välmående, ökar. Vi anser att Östersjön är viktig då det är hem för alla de levande varelser som lever i Östersjön och inom dess stora avrinningsområde, inklusive 85 miljoner människor i 14 länder. Men vi tycker också att Östersjön är ett viktigt exempel på samarbete för att rädda och skydda vårt hem, någonting som inte är lätt, men kan vara inspirerande för riktningen på ett globalt plan.

Vad hoppas ni att ni ska ha uppnått i slutet på projektet?
Vi hoppas att färre människor kring Östersjön ska ha inställningen att ”plastic is fantastic”. Att fler hotellkedjor, flygbolag och fraktbolag tänker om vad gäller deras användning av plastbestick, smink med mikroplaster och andra plastprodukter, i synnerhet engångsprodukter. Att fler som producerar textil, målarfärg, rengöringsmedel och andra områden där mikroplaster används avsiktligt, börjar omforma sina produkter så att de har kvar samma viktiga funktioner utan att förstöra miljön. Att plastfritt blir mer mainstream och att ingen behöver anklaga sig själv för att den köper något som är förpackat i plast, eftersom valet att göra det inte finns. Det är därför slutet av vårt projekt är ganska långsiktigt, eftersom vi bara är i början av resan med att förändra beteende och tankesätt.


#metoo

#metoo

#metoo

Vi har ett öppet ansökningsflöde och tar emot projektidéer även utanför fokusområdena. #metoo briserade under hösten 2017, vilket gjorde att frågor kring sexuella trakasserier och övergrepp, samtycke och makt blev särskilt aktuella även under 2018.

Engagemanget för frågorna i civilsamhället var förvisso inte något nytt, men det fick extra fart och uppmärksamhet. Det gav avtryck också hos oss och vi såg #metoo i många projektidéer som vi tog emot under året. Flera av projektidéerna kom också att realiseras i projekt som vi stöttar. Bland dem finns till exempel Make Equal som med fokus på idrott och fritidssektorn vill möjliggöra förändring av normer och attityder, MÄN som driver samtalsgrupper om jämställdhet och normer och Karavan som med nycirkus som verktyg arbetar för att barn i låg- och mellanstadieåldern får kunskap om gränssättning och samtycke.

Relaterat kring dessa frågor är också projekten som drivs av Nattskiftet respektive Svensk Live, där man kommer att verka för trygga och säkra arrangemang och festivaler.

Läs mer

”Ömsesidighet är en process som man undersöker hela tiden.”

Marco Vega, kommunikatör och sakkunnig inom jämställdhet och sexualitet.

För att motverka våld och övergrepp är det viktigt att börja arbeta med frågor kring normer och strukturer redan i unga år, men många vet inte hur de ska ta sig an ämnet. Vi på Postkodstiftelsen är stolta över att stötta Karavan, som med föreställningen Tillsammans inspirerar och visar att det är möjligt att lyfta dessa frågor redan i tidig ålder. Men hur går det till?

Hur kom idén till projektet till?
– Idén kom från artisterna i Karavan, och i samband med #metoo blev frågorna ännu mer aktuella. Karavan har arbetat länge med ungdomar, men med andra teman. De såg möjligheten att påverka så därifrån kommer idén. #metoo skapade en vilja till deltagande i normförändringsarbete.

Hur gör man egentligen när man tar sig an frågor om samtycke med barn på låg och mellanstadiet?
– Viktigast att tänka på är att samtycke alltid finns i samspelet mellan människor, till exempel när man ska gå på bussen ”kan jag sitta här” eller står i kö på affären och detta lär vi oss ganska tidigt. Det fortsätter vi med sen: får vi dansa, dejta, osv. I projektet tittar vi på det, hur kan man titta på det långt innan det sexuella kommer in. Och då tänker vi att man ska ha med sig respekt, ömsesidighet på ett självklart sätt. Ömsesidighet är en process som man undersöker hela tiden. ”Hur kändes leken före, under och efter?”

Vad handlar föreställningen om och hur kommer barnen att möta den?
– Den handlar om Ross och Momo som möts upp för att testa en ny app, de ska öva samtycke. Och det är väl lätt? Samtycke, att tycka samma? Men det visar sig svårare än någon av dem vill erkänna….
– Vi kommer dels att boka in oss på större platser dit skolbarn kan komma och på andra skolor kommer vi direkt till skolorna. Efter föreställningen finns det möjlighet att prova på att göra de fysiska sakerna från föreställningen, det handlar om att använda sin kropp – sätta ja-gränser, nej-gränser eller kanske-gränser då man utforskar tillsammans. ”Är det okej att jag klättrar på dig”. Man hjälper varandra att sätta gränser.
Samtidigt har lärarna en workshop med mig och vi lyfter då hur man kan prata samtycke med barnen och hur man får in ömsesidighet och samtycke i vardagen.

Hur har reaktionerna på föreställningen varit hittills?
–Vi har haft premiär och även förhandsspelat föreställningen för både barn och vuxna. En förälder sa: ”När något går hem hos båda mina barn trots 5 års mellanrum så är det ett bevis på att ni träffat rätt! Det fanns lite av varje men hela tiden den tydlighet som behövs för att inte tappa barnens uppmärksamhet. Super!”
Barnens kommentarer när vi frågade vad föreställningen handlade om var bland annat:
”Den handlar om att lyssna och om farliga tricks”, ”Att göra saker tillsammans fastän man inte alltid håller med varandra”, ”Den handlar om stopp min kropp! Och om Ross och Momo!”

 

På nästa sida kan du se en film om ett av våra andra projekt med koppling till #metoo.

Se filmen: #eftermetoo


2018 – Fokus på effekt

Postkodstiftelsen drivs av övertygelsen att världen blir bättre med starka ideella organisationer.  Vårt uppdrag är att förmedla stöd till projekt som drivs av ideella organisationer som utmanar aktuella samhällsproblem och vill skapa långsiktig förändring.  Men vad gör vårt stöd egentligen för skillnad? Det ville vi ta reda på och därför började vi under året med att utveckla vår effektmätning.

Effektmätning handlar om att förstå och mäta vad en organisation eller insats gör för skillnad. För Postkodstiftelsen handlar det om att fördela våra pengar på bästa sätt, så att de medel vi delar ut skapar så stor positiv förändring som möjligt. Genom att mäta effekt kan vi också dra lärdomar, utvärdera och förbättra vår verksamhet, men också skapa ett tydligare mervärde för de organisationer som vi stöttar.

I början av året gjorde vi ett arbete med att bedöma tillgängliga resurser ifråga om personal, pengar och tidsåtgång. För att utvärdera i hur stor utsträckning vi redan arbetade med effektmätning, gjorde vi en omfattande självskattningsövning. Den lade sedan grunden för en handlingsplan som blev klar i slutet av året, och som vi kommer att börja implementera under 2019.

Med stöd från konsultbyrån Avance tog Postkodstiftelsen fram en övergripande förändringsteori för vårt arbete. Vi har under året också samarbetat med vår holländska systerstiftelse DOEN (som är förmånstagare till det holländska Postkodlotteriet) i detta arbete. Förändringsteorin kommer även den att under 2019 att arbetas in i Postkodstiftelsens verksamhet.


Avslutade projekt

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Samtidigt som vi varje år beviljar stöd till nya projekt, har vi många projekt som befinner sig längre fram i projektfasen, och så småningom avslutas och slutrapporteras. Under 2018 avslutades 49* projekt som Postkodstiftelsen stöttat, som har beviljats stöd under åren 2015-2017. Tillsammans har dessa projekt fått över 100 miljoner kronor.

Det är en bred spännvidd såväl vad gäller målgrupper som har berörts, vilka projektaktiviteter som gjorts och inte minst var projekten har ägt rum. Ungefär en tredjedel har genomförts i Europa och majoriteten av dessa i Sverige. En dryg tredjedel av projekten har genomförts i afrikanska länder.

Effekter som projekten har lett till är till exempel stärkt skydd av biologisk mångfald, renare energianvändning, ökad tillgång till juridiskt stöd och bättre mental och fysisk hälsa.

På kommande sidor kan du läsa lite mer om fyra segment av projekt som vi har valt att titta lite närmare på: lokala projekt i Sverige, kvinnors rättigheter globalt, människor i utsatta situationer och idrott för social förändring.

 

* Att antalet avslutade projekt är så pass mycket lägre än antalet nya projekt, beror på att Postkodstiftelsen fram till 2017 var en betydligt mindre stiftelse med lägre omsättning.

 

Läs mer

Lokala projekt i Sverige

Under 2018 avslutades tio småskaliga lokala projekt (upp till 50 000 kronor i sökta belopp), baserade på olika platser i landet. Fem av dem handlade om att ge barn och unga ökad kunskap om miljö och natur genom idrott, tre projekt verkade för att öka idrottsföreningars kompetens i jämställdhet och två projekt hade fokus på äldre i rörelse.

Viksjöforsbaletten, Handikappföreningarna Sörmland, Luleå Kajakklubb, KFUM KIOSK och Korpföreningen Huddinge Botkyrka har genomfört projekt som ökat barn och ungas möjlighet till en aktiv fritid med positiva naturupplevelser. Aktiviteter som genomfördes var bland annat sommarläger, paddling, dans och akrobatik. Totalt deltog 600 barn i dessa aktiviteter.

Ljudsals Idrottsförening, UN Women Nationell Kommitté Sverige och Ronja Fotbollsklubb har utbildat totalt 7 idrottsföreningar i jämställdhet. Det har också genomförts en tränarutbildning för unga kvinnor och en kampanj för mäns engagemang i frågor om jämställdhet har lanserats. Det här har resulterat i att jämställdhet i högre grad är en integrerad del av föreningarnas verksamhet och att fler unga kvinnor har bättre förutsättningar att stanna kvar inom idrotten.

KFUM Central och Falu Kanotklubb har använt fysisk aktivitet som verktyg för att förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet hos äldre. För de 140 personerna som har deltagit i aktiviteterna har det även lett till ökade sociala kontakter.

Läs mer: Kvinnors rättigheter globalt

Kvinnors rättigheter globalt

Jämställdhet är ett mål i sig, men är också en nyckel för att bidra till hållbar utveckling och motverka exempelvis fattigdom. Women for Women International, Y Care International, Rural Development Institut, Yunus and You – the YY Foundation och Solar Sister Inc har drivit projekt som har handlat om att öka kvinnors självbestämmande och kunskap om sina rättigheter.

Women for Women International har verkat för att minska fattigdomen bland kvinnor i Demokratiska republiken Kongo. Dels har det hållits en utbildning för 600 kvinnor, som lärt sig mer om bland annat sina rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa, samt kunskaper och färdigheter för att kunna bli självförsörjande. Utöver det har män utbildats för att öka sin förståelse om hur jämställdhet gynnar kvinnor men också lokalsamhället i stort. Projektet har resulterat i att kvinnor fått ökade kunskaper om sina rättigheter och i högre utsträckning deltar i hushållsrelaterade beslut. De har dessutom kunnat spara delar av sina inkomster och skapat bättre förutsättningar för att vara självförsörjande.

Y Care har arbetat för att unga kvinnor i Pakistan ska få möjlighet till inkomst och därmed självbestämmande. I projektet har kvinnor i södra Pakistan deltagit i en utbildning i sömnad och broderi, samt i hur de kan marknadsföra och sälja varor. Detta har varit mycket lyckat och en majoritet av kvinnorna som deltagit har ökat sina inkomster. Det är också glädjande att projektet bidragit till att våld mot kvinnor har minskat och att nästan 50 barnäktenskap har skjutits upp eller ställts in.

Rural Development Institute har verkat för att ge kvinnor i Uttar Pradesh i Indien rätt att äga eller arrendera mark. Förutom en ledarskapsutbildning för kvinnor som kunde verka som ambassadörer för landrättighetsfrågor i sina respektive lokalsamhällen, har man också genomfört policydialoger gällande arrende av mark, samt tagit fram rekommendationer gällande regleringar och lämnat till regeringen.

Entreprenörskap och sjävförsörjande är en viktig förutsättning för att kvinnor ska kunna ta sig ur fattigdom. Yunus and You – the YY Foundation har utvecklat stödet till sociala innovationer så att deras initiativ kan skalas upp och bidra till positiv förändring för fler människor. Effekten av projektet har varit att sociala innovatörer lyckats ökat sin räckvidd och nått fler personer med sina tjänster.

Solar Sister Inc. har vidareutvecklat ett utbildningsprogram för mentorer, samt utbildat kvinnliga distributörer av sollampor och miljövänliga spisar på landsbygden i Tanzania och Nigeria. Effekten av utbildningen har varit ökat självförtroende och uthållighet hos de kvinnliga mentorerna, som har stärkts i sina yrkesroller.

Genom dessa fem projekt har 2363 kvinnor deltagit i olika utbildningsaktiviteter. Utöver det har även 2400 män i egenskap av förälder eller ledare nåtts.

Läs mer: Människor i utsatta situationer

Människor i utsatta situationer

Tjejzonen, Svenska Basketbollförbundet och Rådgivningsbyrån har drivit projekt där man på olika sätt nått och stöttat människor i de utsatta situationer som det innebär att vara nyanländ och/eller asylsökande.

Tjejzonen, som är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer har i sitt projekt ”Storasystrar till nyanlända” jobbat utifrån sitt befintliga mentorskapsprogram för unga tjejer och anpassat det för nyanlända tjejer. Förutom att matcha ihop mentorskapspar och göra hemsidan tillgänglig på fler språk har projektet lett till att organisationen som helhet har fått ökad kompetens i att stötta nyanlända tjejer.

Svenska Basketbollförbundet har använt basket och andra idrotter för att introducera ensamkommande barn och unga till föreningslivet. Utöver det har målgruppen också fått öva svenska i högre utsträckning, samt har fått läxläsningsstöd. Totalt 20 lokalföreningar i landet har anordnat aktiviteter för målgruppen.
 Rådgivningsbyrån har verkat för att säkerställa att asylsökandes rättigheter tillgodoses, med särskilt fokus på familjeåterförening. De har skapat en struktur för att strategiskt driva asylärenden, bidragit till vägledande praxis i migrationsdomstolen, ökat kompetensen om Europakonventionen hos svenska jurister och tagit fram rapporter.

Genom dessa tre projekt har 1320 personer nåtts av insatser som förebygger psykisk ohälsa och utanförskap, tillgodoser rättigheter och skapar större möjligheter till inkludering i det svenska samhället.

Läs mer: Idrott för social förändring

Idrott för social förändring

Att idrott kan vara en utmärkt metod för att skapa social förändring ser vi i de projekt som drivits av Fight for Peace International, Bidna Capoeira, The Isiqalo Foundation Trust och Skateistan.

Idrott i sig är bra för den fysiska och mentala hälsan, men den sociala förändringen handlar om att kombinera idrottandet med andra aktiviteter kopplat till exempelvis utbildning och psykisk hälsa. En förutsättning för att nå social förändring är ett medvetet ledarskap för de som möter barnen och ungdomarna.

Fight for Peace, som har sin bakgrund i kampsport har dels verkat för att nå ut till nya målgrupper med sitt program för personlig utveckling i Storbritannien, och dels utbildat ledare, verksamma inom olika idrotter i Sverige, i den så kallade Fight for Peace metoden. Bidna Capoeira har utbildat capoeiratränare i till exempel traumahantering och hälsa, och därutöver utvecklat nätverk, samt anordnat aktiviteter för barn i Syrien, Jordanien och Palestina där de både fått prova på capoeira och fått stöd att bearbeta trauman och uppelvelser. 
The Isiqalo Foundation Trust använder vågsurfing som verktyg för att fånga upp unga som befinner sig i utsatta situationer. Barn och unga i kåkstäder i Sydafrika har deltagit i någonting som kallas för surfterapi, som är en metod för att kunna bearbeta trauman. De har också utbildat mentorer i surfterapi, samt utvecklat arbetet med att följa upp effekterna av metoden.

Skateistan har fokus på att genom skate nå barn och unga som inte kan läsa och skriva och som har hoppat av skolan, och förbättra deras möjligheter till god hälsa och utbildning. I projektet har de etablerat verksamhet i Sydafrika och vidareutvecklat verksamheten i Afghanistan och Kambodja.

Genom dessa fyra projekt har totalt 6071 barn och unga nåtts och till exempel fått möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser och fått möjlighet till en trygg och utvecklande tillvaro.

57 coacher och tränare har utbildats och fått ökade kunskaper i hur de kan stötta barn och unga, vilket på sikt gynnar fler barn och unga än de som nåtts inom ramen för projektet.

 

På nästa sida kan du se en film om ett av de avslutade projekten inom området idrott för social förändring.

Se filmen: Skateistan