Bild: Erik Hallgren

31/5 2022

10 miljoner kronor till svenska skogar och ekosystem

Foto: Erik Hallgren

IPCC och världens främsta klimatforskare konstaterar att det inte är tillräckligt med kraftiga utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Skog och våtmarker kan spela en väldigt viktig roll och bidra till att lagra koldioxid i stor omfattning. Skogen har dock under lång tid utarmats och fragmenterats. Detta är ett hot mot klimatet, mot den biologiska mångfalden och mot mänskliga rättigheter. Större andel skog och våtmarker behöver skyddas och restaureras och avskogningen måste minska. Skydd och återställande av skogar och ekosystem är inte enbart avgörande för att uppsatta klimatmål ska kunna uppnås. Det är också avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkerställa urfolks rättigheter.  

Som en del i Postkodstiftelsens satsning på miljöområdet vill vi nu fokusera särskilt på den svenska skogen och ekosystem med betydelse för skogen. Målet med denna satsning är att bevilja totalt 10 miljoner kr till projekt som adresserar problemet från olika perspektiv och som kompletterar varandra och på så sätt skapar förändring på flera nivåer samtidigt.  

I dialog med experter från framför allt civilsamhället och representanter från forskarvärlden har vi identifierat tre områden där vi är övertygade om att det behövs insatser och där våra medel kan bidra till positiv förändring. 

  • Goda exempel 

Föregångare och pionjärer är nödvändiga för att bana väg för andra. Det behövs exempel och försök som forskare kan följa och utveckla kunskap kring. Goda exempel och forskningsstöd behövs också som underlag för politiska beslut. Genom att visa på goda exempel kan vi skapa förändringsvilja och visa att det är möjligt att ställa om. Projekt kan handla om att ställa om till mer hållbara brukningsmetoder (t ex naturnära skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk, mångbruk) eller att testa och utforska nya initiativ med potential att bidra till storskalig positiv förändring för den svenska skogen och dess ekosystem.  

  • Bevara och restaurera  

Efter en lång historia av utarmning av skogslandskap och förstörelse av ekosystem finns ett behov av restaurering och att säkerställa att en större andel skog omfattas av skydd. Ekosystem med potential att agera kolsänkor som har blivit eller riskerar att bli kolkällor är särskilt angeläget att återställa. Projekt kan handla om restaureringsåtgärder för ekosystem som är viktiga ur både ett klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden (t ex skog, våtmarker i eller i nära anslutning till skogen, vattendrag med betydelse för skogen), säkerställa långsiktigt hållbar förvaltning av restaurerade områden eller verka för att orörda områden får formellt skydd. 

  • Främja samers rättigheter och inflytande  

Det intensiva skogsbruket och fragmenteringen av skogslandskapet i Sverige påverkar den samiska kulturen och rennäringen. Genom att stärka urfolks rättigheter stärks indirekt skydd av skog och mark. Projekt kan handla om att ge förutsättningar för samer att skydda och förvalta skogen, säkerställa samers inflytande över sina landområden eller att främja och sprida kunskap om samers traditionella sedvänjor och metoder kring hållbart brukande av skog och naturresurser.  

Genom den här satsningen vill vi bevilja projektstöd om totalt 10 msek, fördelat på flera organisationer. Storlek på individuella stöd kan variera, men vi förväntar oss att merparten av beviljade stöd kommer vara mellan 1-3 msek och att projekten kan pågå mellan 12 och 24 månader 


Kriterier och bedömningsgrunder 

Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att ansöka om stöd. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av projektet och er som organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur ert projekt skulle kunna komplettera eller skapa synergier med våra pågående projekt och andra beviljade ansökningar inom satsningen. Vår målsättning är att alla tre tematiska områden ska vara representerade bland de projekt som beviljas stöd. 

Vi bedömer ansökningarna utifrån följande grunder: 

  • Kapacitet och tidigare erfarenhet: den sökande organisationens kapacitet att genomföra projektet, tidigare erfarenhet av att genomföra liknande arbete och vad som utmärker organisationen som särskilt lämpad att genomföra projektet 
  • Relevans: projektets relevans för den svenska skogen och dess ekosystem och kopplingen till något av satsningens tre områden (goda exempel, bevara och restaurera eller främja samers rättigheter och inflytande) 
  • Metod: projektets användande av antingen en innovativ eller beprövad metod och dess potential att nå den avsedda förändringen 
  • Effekt: projektets enskilda bidrag för att skydd, eller restaurering av den svenska skogen och dess ekosystem, samt potentiella synergier med andra projekt som beviljas stöd inom satsningen. Projektets uppvisande av tydliga och mätbara resultat som förväntas nås inom projekttiden, och dess potential till långsiktig förändring.  

Här kan ni läsa mer om Postkodstiftelsen kriterier och bedömningsgrunder. 


Ansökningsprocess 

Ansökningar skickas in via ansökningsformuläret här på hemsidan, som ni hittar här. Som projektets namn skriver ni Svenska skogar – och därefter det namn ni själva valt för ert specifika projekt. I er ansökan ska det tydligt framgå vilken av satsningens tre områden som projektet relaterar till. Tydliggör även i er ansökan varför ni som organisation är bäst lämpade att genomföra det föreslagna projektet och hur det skiljer sig från er ordinarie verksamhet. Säkerställ att det framgår av er ansökan varför det specifika området behöver skyddas eller återställas, eller varför projektets åtgärder är viktiga att genomföra.  

Om ni behöver mer utrymme för att beskriva detta än vad ansökningsformuläret erbjuder kan ni bilägga denna information tillsammans med er budget i ett separat dokument. Håll det i så fall kort och kärnfullt. Vi tar emot ansökningar inom denna satsning fram till och med augusti månad, men vi ser gärna att ni skickar in er ansökan så tidigt som möjligt. Inkomna ansökningar behandlas och bedöms löpande. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.  

Vår förhoppning är att kunna återkomma med ett första besked fyra till sex veckor från dess att ni skickat in er ansökan. Om ni går vidare i denna process består de efterföljande stegen av att skicka in formella handlingar kring er organisation och en fullständig ansökan. Det är baserat på er fullständiga ansökan som det slutgiltiga beslutet om stöd fattas.  

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss på info@postkodstiftelsen.se.