Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som utgör en viktig gemensam reglering inom EU avseende dataskydd. GDPR innebär rättigheter för dig att bestämma om hur dina personuppgifter hanteras.

På Postkodstiftelsen värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du som besöker vår hemsida, prenumererar på vårt nyhetsbrev, ansöker om projektstöd, beviljas projektstöd och ingår ett avtalat samarbete med oss, samt skickar ansökan om anställning till oss känner trygghet med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetsskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Definition

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom namn och adress men även bilder och ljudupptagningar. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Vid besök på vår hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens men uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som vidtas med personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Postkodstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt nedanbeskrivning och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Typer av behandlingar

Postkodstiftelsen behandlar personuppgifter som lämnas i samband med följande aktiviteter:

 • Vid anmälan om prenumeration på våra nyhetsbrev
 • Vid ansökan om projektstöd
 • Vid beviljande av projektstöd och fullgörande av avtal
 • Vid intresseförfrågningar samt ansökan avseende anställning hos oss

Ändamålet med behandlingarna

Postkodstiftelsen använder personuppgifterna för följande ändamål:

 • För att kunna administrera prenumerationen
 • För att handlägga ansökningar samt meddela beslut som rör ansökan
 • För att ta fram och teckna avtal om beviljat projektstöd, fullgörande av avtal, hantera frågor under projektprocessen som rör användningen av projektmedel samt säkerställa att avtalsparten får relevanta uppdateringar och information om framtida utlysningar, kommande evenemang eller andra projektstödsrelaterade aktiviteter
 • För att svara på intresseförfrågningar avseende anställning hos oss

Rättslig grund för behandlingarna

Postkodstiftelsen behandlar personuppgifterna i enlighet med följande rättsliga grunder:

 • Personuppgiftsbehandlingen baseras på den sökandes och vårt berättigade intresse av att hantera ansökan oavsett om det är en projektansökan eller ansökan om anställning.
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi och den sökande ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal om projektstöd som ingås vid beviljande av projektet.
 • Personuppgiftsbehandlingen baseras på aktivt samtycke eller berättigat intresse av att ta del av information.

Användningen av cookies och andra tekniska applikationer

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik används på Postkodstiftelsens webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera trafiken, samt för optimering av webbplatsen. Ingen personlig information (såsom e-postadress eller namn) sparas.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta. Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

På vår webb finns även applikationer som länkar till sociala medier, såsom en Facebook- och en Instagram-knapp. Dessa funktioner kan samla vissa personuppgifter, såsom IP-nummer. Denna integritetsskyddspolicy gäller inte dessa funktioner utan din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetsskyddspolicyn hos de företag som tillhandahåller dem.

Information som kan lämnas ut

Vi säljer eller delar aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål eller dylikt men vi kan dela med oss av information till andra företag och organisationer som behandlar informationen och data för vår räkning och enligt våra instruktioner. Detta för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och uppfylla våra åtaganden. När dina personuppgifter delas med dessa organisationer sker det endast på ett sådant sätt som är förenligt med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, såsom för att kunna hantera ansökningar och distribuera nyhetsbrev. Vi förbinder oss också att ha personuppgiftsbiträdesavtal där så krävs och därigenom garanteras säkerheten avseende de personuppgifter som behandlas.

Vi vill uppmärksamma dig på att våra samarbetspartners, genom vilka vi distribuerar vårt nyhetsbrev och som vi också delar din e-post adress med för att du ska få vårt nyhetsbrev, samlar in  generell statistik för att analysera räckvidden av nyhetsbrevet.

Vi kan också komma att dela personuppgifter med Spelinspektionen när vi är skyldiga att göra så enligt lag, såsom vid beviljande av projektstöd. Spelinspektionen är självständigt personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till Spelinspektionen ska behandlas. När personuppgifter delas med en organisation som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetsskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Tidsbegränsning för behandling av personuppgifter

Vi behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla någon av de ovan beskrivna tjänsterna, därefter raderar vi personuppgifterna. Undantag är om vi är skyldiga att behålla personuppgifterna längre för att uppfylla lagkrav. Lagring och radering av personuppgifter regleras genom vår interna policy för personuppgiftsbehandling, som också beskriver vilka åtgärder vi vidtar i vårt arbete för att upprätthålla sekretessen, begränsa tillgängligheten och skydda integriteten.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss. Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga, raderade och/eller begränsade under vissa specifika omständigheter, samt överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss. Du har också alltid rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Postkodstiftelsen arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetsskyddspolicy kontinuerligt kan komma att uppdateras.

Version 3.0 upprättad december 2022