Bild: Erik Hallgren

02/3 2023

15 miljoner kronor till svensk skog och ekosystem

Foto: Erik Hallgren

Vi beviljar 15 140 000 miljoner kronor till totalt sex organisationer för att skydda och bevara svensk skog och främja samers rättigheter.

IPCC och världens främsta klimatforskare konstaterar att det inte är tillräckligt med kraftiga utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Både skog och våtmarker kan spela en väldigt viktig roll och bidra till att lagra koldioxid i stor omfattning.

Genom en särskild satsning ville Postkodstiftelsen därför uppmuntra organisationer att söka stöd för projekt som bidrar till att bevara svensk skog och ekosystem med betydelse för skogen genom att stödja goda exempel som testar nya lösningar för att adressera utmaningarna, restaurera och skydda skogar och ekosystem samt främja samers rättigheter och inflytande och därmed indirekt stärka skydd av skog och mark. Ambitionen var att bevilja 10 miljoner kronor inom ramen för denna satsning, men fler projekt fick stöd och totalt beviljades drygt 15 miljoner kronor.

  • Den boreala och tempererade skogen, där den svenska skogen ingår, är oerhört viktig för lagring av koldioxid och bevarandet av den biologiska mångfalden och på samma sätt som tropiska skogar behöver skyddas så behövs även dessa skogar skyddas, bevaras och återställas Vi är därför väldigt glada över att möjliggöra för sex svenska organisationer att arbeta med frågan från olika perspektiv och vi hoppas att projekten på ett innovativt sätt kan visa på goda exempel och metoder som kan leda till positiv förändring både inom ramen för projekten men också över tid säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Ambitionen var att bevilja 10 miljoner kronor inom ramen för denna satsning, men fler projekt fick stöd och totalt beviljades drygt 15 miljoner kronor.

  • Vi på Silvermuseet är verkligen glada för att vi nu kan arbeta med skogsfrågorna på lokal nivå, utifrån samiska och lokala perspektiv. Skogen är en viktig resurs för lokalsamhällena och för att åstadkomma en hållbar förvaltning måste de lokala behoven och åsikterna tas på allvar. Nu kan vi under två år arbeta för att förbättra situationen för den samiska renskötseln, friluftslivet och andra behov här i Arjeplog i en dialog med skogsägarna, säger Malin Brännström, museichef för Silvermuseet.
  • Att få ett stöd från Postkodstiftelsen har en stor strategisk betydelse för vår förening. Det ger oss en unik möjlighet att utveckla vårt kommunikationsarbete och nå ut med vårt budskap kring den biologiska mångfaldens situation i Sverige. Vi får även en betydligt bättre förmåga att mobilisera resurser för att skydda och återskapa hotade naturvärden, säger Sindre Magnusson, ordförande för Framtidens Natur och kulturarv.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:

  • EkoSkog beviljas 2 330 000 kronor för att främja ett mer hållbart skogsbruk genom att ta fram en certifiering för ekologiskt, hyggesfritt skogsbruk.
  • Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden beviljas 2 620 000 kronor för att genomföra piloter av restaureringsåtgärder i svensk skog med syfte att öka kunskapen om fördelarna med förvildad natur och inspirera fler att genomföra åtgärder.
  • Framtidens Natur och Kulturarv beviljas 1 730 000 kronor för att sprida kunskap och engagemang för den biologiska mångfalden och visa på lösningar där värdefull natur skyddas och restaureras.
  • Skydda skogen Protect the forest– Sweden beviljas 2 190 000 kronor för att ta fram ett verktyg för att skydda skogar med höga naturvärden genom att göra en heltäckande kartering över Sveriges skogar där områden med potentiellt höga naturvärden identifieras.
  • Stiftelsen Silvermuseet beviljas 2 090 000 kronor för att samordna och stärka samiska aktörers möjligheter till inflytande över skogsbruket i Sápmi, för att förbättra tillståndet i skogslandskapet utifrån samiska och lokala perspektiv, ur ett klimatperspektiv och för att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
  • Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) beviljas 4 180 000 kronor för att etablera ett omfattande restaureringsarbete i svenska vattendrag med fokus på ett helhetsgrepp inom avrinningsområdet, från omgivande myrar och skogar, till små bäckar och större vattendrag.