17/3 2023

Kustnära ekosystem i Sverige

Vi lanserar en ny satsning med målsättningen att säkerställa de kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.


Vi avser därför ge stöd till projekt som bidrar till målsättningen genom att:

1. Minska mänsklig påverkan på kustnära ekosystem

Projekt kan handla om att minska föroreningar, övergödning, förekomst av invasiva arter och överutnyttjande av resurser med direkt påverkan på kustnära ekosystem, med hjälp tex innovationer, tekniska lösningar, eller påverkansarbete.

2. Bevara och restaurera viktiga kustnära ekosystem

Projekt kan tex omfatta restaurering- och skyddsåtgärder för arter och ekosystem som är viktiga ur både ett klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden, säkerställa långsiktigt hållbar förvaltning av restaurerade och skyddade områden eller verka för att områden får formellt skydd.

3. Lyfta naturens kraft för att öka samhällets motståndskraft och skydda kustnära ekosystem

Projekt kan tex handla om naturbaserade lösningar som skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem som främjar samhällets resiliens och den biologiska mångfalden.

4. Främja mobilisering och lokalt deltagande

Vi drivs av övertygelsen om att världen blir bättre av ett starkt civilsamhälle och att långsiktigt hållbara lösningar förutsätter lokalt deltagande, ägandeskap och förankring. Projekt kan därför handla om att mobilisera civilsamhälle och allmänhet att agera i frågan och vara delaktiga i arbetet för välmående kustekosystem i närområdet.


Sista ansökningsdagen var 9:e maj. Vi återkommer med ett första besked inom sex veckor.