Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frågor och Svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får om Grannskapsinitiativet.

Vi är inte en ideell förening eller stiftelse men projektet görs ideellt. Får vi söka?

Nej, för att söka stöd från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse behöver man vara en ideell förening eller en allmännyttig stiftelse, då vi enbart kan ge stöd till dessa organisationsformer. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och villaföreningar /tomtägarföreningar är några exempel på organisationer som inte kan få stöd. I och med att de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär det att vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen. Denna begränsar bland annat vilka organisationsformer vi kan ge projektstöd till.

När är sista ansökningsdatum?

Det finns inget sista ansökningsdatum eftersom Grannskapsinitiativet är en permanent stödform hos Postkodlotteriets Stiftelse. Man kan skicka in en ansökan när som helst.

När får man besked om stöd?

Inom 2-6 veckor efter att ansökan inkommit till Grannskapsinitiativet får ni ett formellt beslut. Om kompletteringar behövs kan det ta längre tid. I samband med sommar- och julledighet kan handläggningstiden också bli något längre. 

Hur stort stöd kan vi söka?

Det är möjligt att söka 20 000–60 000 kr.

Har ni några krav kring medfinansiering?

Projektet ska helt eller i huvudsak (dvs. till mer än 50%) finansieras av det sökta stödet från Grannskapsinitiativet. Projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan ej säkrad finansiering. Ni behöver inte gå in med egen finansiering till projektet.

Hur långt kan ett projekt vara?

Projekt inom Grannskapsinitiativet kan pågå i 1-9 månader. Man kan söka stöd för att anordna en endagsaktivitet men projekttiden behöver sättas till minst 1 månad. Tid för planering, inköp och utvärdering ska inkluderas i projekttiden. Postkodlotteriets Stiftelse kan inte stå för eventuella kostnader ni hunnit ha innan projektets avtalade startdatum eller efter projektets slutdatum. Det är inte är möjligt att förlänga projekttiden under projektets gång.

Vad menar ni med ”grannskap”?

Grannskapet kan till exempel vara en by, bygd, tätort/mindre stad, ett område i en medelstor/stor stad, eller ett samarbete mellan två lokala områden. Aktiviteterna ska genomföras i målgruppens grannskap. Stöd ges inte till resor utanför grannskapet.

Vilken typ av projekt kan man söka stöd för?

Syftet med Grannskapsinitiativet är att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige, såväl på landsbygden som i storstäderna. Här kan man söka stöd till nya aktiviteter i grannskapet som stärker gemenskapen mellan människor och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Vi ser gärna projekt i grannskapet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler känner sig delaktiga i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa.

Aktiviteten/aktiviteterna ska vara tillgängliga för en allmänhet, till exempel alla barn i grannskapet. Det är positivt om det är gratis att delta. Stöd ges inte till aktiviteter som bara är tillgängliga för medlemmar i föreningar. Undantag för kravet på öppenhet för allmänhet görs för målgrupper med särskilda behov som kan ha svårt att ta del av andra aktiviteter, till exempel seniorer på särskilda boenden. Projektet ska innehålla nya möten, delade upplevelser och stärkt gemenskap mellan människor i grannskapet.

Titta gärna på de projekt som finns publicerade på hemsidan för inspiration! Här finns till exempel lokala endagsevenemang, öppna idrottsaktiviteter, gemensamma naturvårdsinsatser, forum för samtal, kultur, integrationsinsatser, nya mötesplatser och sociala sammankomster. Grannskapsinitiativet passar en bredd lokala ideella organisationer, stöd har getts till allt ifrån hembygdsföreningar till ungdomsorganisationer. https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/grannskapsprojekt/

Vilka kostnader kan vi söka stöd för?

Stöd kan sökas för de kostnader som behövs för att kunna genomföra ert projekt. Projektbudgeten får bara innehålla kostnader relaterade till aktiviteten/aktiviteterna i just projektet. Det kan till exempel handla om fika till deltagare, lokalhyra, arvoden, material och marknadsföring av aktiviteterna i projektet. Alla kostnader ska vara inklusive moms. Notera att stöd ej ges till alkohol, tillståndskostnader, hyra/uppvärmning av era ordinarie lokaler, besök på café/restaurang, inträdesavgifter, medlemsavgifter, rabatter, uppskattat värde av ideellt arbete i pengar.

När sker utbetalningen?

Utbetalningen görs vid projektets startdatum.

Ger ni stöd till inköp eller byggnation?

Inköp, byggnationer eller upprustningar ses inte i sig själva som aktiviteter som leder till levande, öppna eller tillgängliga grannskap om de inte genomförs tillsammans med grannskapet. Inköps- och byggnationskostnader som möjliggör aktiviteter inom projektet kan inkluderas i budgeten.

Exempelupplägg 1: Ni vill genomföra ett nytt event för allmänheten inom projektet, men för att kunna genomföra eventet krävs inköp av material för att rusta upp mötesplatsen.

Exempelupplägg 2: Ni vill erbjuda nya gemensamma aktiviteter för en allmänhet inom projektet, men för att kunna göra det behöver ni bygga en ny mötesplats. Små byggprojekt av ny mötesplats kan få stöd förutsatt att ny gemensam aktivitet för en allmänhet ryms inom budgeten och att Postkodlotteriets Stiftelse vore ensam eller huvudsaklig finansiär (dvs. finansierar mer än 50%). Totalbudgeten för byggnation plus aktivitet kan alltså vara max 119 000 kr om man söker 60 000 kr.

Varför frågar ni om vi har ett pågående stöd från Postkodlotteriets Stiftelse?

Om ni har ett pågående stöd från Postkodlotteriets Stiftelse behöver ni vänta tills slutrapporten blivit godkänd innan ni kan söka stöd för ett nytt projekt. En organisation kan få max ett stöd per kalenderår (baserat på avtalsdatum) inom Grannskapsinitiativet.

Vi har redan fått stöd via Grannskapsinitiativet. Kan vi söka igen?

När slutrapporten blivit godkänd är ni välkomna att söka stöd för ett nytt projekt hos Postkodlotteriets Stiftelse – inom Grannskapsinitiativet eller våra större stöd och särskilda satsningar. En organisation kan få max ett stöd per kalenderår (baserat på avtalsdatum) inom Grannskapsinitiativet. Man kan få max ett andra stöd till att fortsätta med samma aktivitet som i sitt tidigare projekt inom Grannskapsinitiativet. Vi tar då det tidigare projektets genomförande och resultat i beaktning vid bedömningen.

Varför frågar ni om vi genomfört aktiviteterna tidigare?

Postkodlotteriets Stiftelse ger enbart projektstöd. Projektstöd kan inte ges till ordinarie, löpande eller återkommande verksamhet. Ett projekt behöver innehålla något som är nytt. Det kan till exempel vara en ny eller vidareutvecklad aktivitet eller att erbjuda en befintlig aktivitet till en ny målgrupp eller nytt grannskap.

Kan vi söka stöd för ett evenemang vi brukar anordna årligen?

Ja, om det i år görs en tydlig vidareutveckling av evenemanget som kan locka nya deltagare och få fler att mötas.

Kan vi söka stöd för öppet hus eller andra prova-på-aktiviteter?

Att vid ett eller flera specifika tillfällen ge en allmänhet chansen att gratis testa på aktiviteter som organisationen redan erbjuder kan passa inom ramen för Grannskapsinitiativet. Det förutsätter dock att tillfället/tillfällena görs i form av nya trevliga evenemang som tydligt skapar nya möten och gemenskap i grannskapet.

Vilken slutrapportering krävs efter projektet?

Efter projektets slutdatum får man inom en månad fylla i en kortfattad webbenkät där man berättar om hur projektet har gått och ger en sammanställning av sina kostnader per budgetpost. Man behöver inte redogöra för alla enskilda utgifter eller bifoga kvitton i enkäten, men på vissa projekt görs en stickprovsgranskning av kvitton.

Can I apply in English?

At this time, the application form for Grannskapsinitiativet is only available in Swedish. However, you are welcome to respond to the questions and send an application using English.

Vi är en nystartad ideell förening. Kan vi söka stöd?

För att kunna få stöd behöver ni ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år tillbaka och hunnit ha ett bokslut.

Vår organisation har inget bankkonto. Kan vi söka stöd?

Organisationen behöver ha ett bankkonto för att kunna ta emot stöd.

Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttigt menas bland annat att projektet/verksamheten angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.

Hittade du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna på grannskap(a)postkodstiftelsen.se eller ring +46 (0)8-509 270 80