Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frågor och Svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får om Grannskapsinitiativet.

Vi är inte en ideell förening eller stiftelse men projektet görs ideellt. Får vi söka?

Nej, för att söka projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen behöver man vara en ideell förening eller en allmännyttig stiftelse, då vi enbart kan ge stöd till dessa organisationsformer. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och villaföreningar/tomtägarföreningar är några exempel på organisationer som inte kan få stöd.

I och med att de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär det att vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen. Denna begränsar bland annat vilka organisationsformer vi kan ge projektstöd till.

När är sista ansökningsdatum?

Det finns inget sista ansökningsdatum, eftersom Grannskapsinitiativet är en ny permanent stödform hos Postkodstiftelsen. Man kan skicka in en ansökan när som helst.

Hur stort stöd kan vi söka?

Det är möjligt att söka 20 000–60 000 kr.  

Hur långt kan ett projekt vara?

Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader. Det är inte möjligt att förlänga projekttiden under projektets gång.

Vad menar ni med ”grannskap”?

Grannskapsinitiativet syftar till att stötta projekt som genomförs i grannskapet och engagerar de människor som bor där. Stöd ges inte till aktiviteter som genomförs utanför målgruppens grannskap. Grannskapet kan till exempel vara en by, tätort/mindre stad, ett område i en medelstor/stor stad, eller ett samarbete mellan två lokala områden. 

Vi har redan fått stöd via Grannskapsinitiativet. Kan vi söka igen?

Det går bra att söka stöd igen från Grannskapsinitiativet för ett nytt projekt, men ert förra stöd hos Postkodstiftelsen behöver vara avslutat innan ni kan söka igen. En organisation kan få max ett stöd per kalenderår (baserat på avtalsdatum) inom Grannskapsinitiativet. Vi kan inte ge ett andra stöd till att fortsätta med samma aktivitet som i ert tidigare projekt. För att en fortsättning ska kunna få stöd behövs en tydlig vidareutveckling som får fler att mötas. Det kan till exempel vara en vidareutvecklad aktivitet, en ny plats eller målgrupp.

Har ni några krav kring medfinansiering?

De aktiviteter som beskrivs i ansökan ska helt eller i huvudsak (dvs. till mer än 50%) finansieras av vårt stöd. Projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan ej säkrad finansiering. Sponsring och gåvor i form av material eller förtäring tillåts.

Vilken typ av projekt kan man söka stöd för?

Syftet med Grannskapsinitiativet är att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige, såväl på landsbygden som i storstäderna. Här kan man söka stöd till nyaaktiviteter i grannskapet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Vi ser gärna projekt i grannskapet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa. Projektet behöver innehålla nya möten mellan människor i grannskapet. Aktiviteterna behöver vara öppna för en allmänhet, till exempel för alla barn eller seniorer i grannskapet. Man kan alltså inte söka stöd för aktiviteter som bara är tillgängliga för medlemmar i föreningar. Undantag för kravet på öppenhet för allmänhet och nya möten görs för målgrupper med särskilda behov som kan ha svårt att ta del av andra aktiviteter, till exempel seniorer på särskilda boenden.

Titta gärna på de projekt som finns publicerade på hemsidan för inspiration! Här finns till exempel lokala evenemang, guidningar, kurser, öppna idrottsaktiviteter, forum för samtal, kultur, integrationsinsatser, nya mötesplatser och sociala sammankomster. Grannskapsinitiativet passar en bredd lokala ideella organisationer, stöd har getts till allt ifrån hembygdsföreningar till ungdomsorganisationer. https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/grannskapsprojekt/

Vilka kostnader kan vi söka stöd för?

Stöd kan sökas för kostnader relaterade till aktiviteterna i ert projekt. Det kan till exempel handla om fika till deltagare, möteslokal, arvoden, material och marknadsföring av aktiviteterna i projektet. Kom ihåg att inkludera relevanta kostnader för marknadsföring i budgeten. Marknadsföring är en nyckel för att lyckas med projektet och locka många till era aktiviteter. Inkludera även mer än gärna fika/förtäring i budgeten. Men notera att alkohol och besök på café/restaurang finansieras ej. Postkodstiftelsen kan inte stå för eventuella kostnader ni haft innan projektets avtalade startdatum eller efter projektets slutdatum.

När sker utbetalningen?

Utbetalningen görs vid projektets startdatum.

Ger ni stöd till inköp eller byggnation?

Inköp, byggnationer eller upprustningar ses inte i sig själva som aktiviteter som leder till levande, öppna eller tillgängliga grannskap om de inte genomförs tillsammans med grannskapet, men kan genomföras för att möjliggöra andra aktiviteter inom projektet.

Exempelupplägg 1: Ni vill genomföra ett event för allmänheten inom projektet, men för att kunna genomföra eventet krävs inköp av material för att rusta upp mötesplatsen.

Exempelupplägg 2: Ni vill erbjuda nya gemensamma aktiviteter för en allmänhet inom projektet, men för att kunna göra det behöver ni bygga en ny mötesplats. Små byggprojekt av ny mötesplats kan således få stöd förutsatt att nya gemensamma aktiviteter för en allmänhet ryms inom budgeten och att Postkodstiftelsen vore ensam eller huvudsaklig finansiär (dvs. finansierar mer än 50%). Totalbudgeten för byggnation och aktiviteter kan alltså vara max 119 000 kr om man söker 60 000 kr.

Varför frågar ni hur projektet kompletterar ordinarie verksamhet?

Postkodstiftelsen ger enbart projektstöd. Vi kan inte ge stöd till ordinarie, löpande eller återkommande verksamhet. Ett projekt behöver innehålla något som är nytt. Det kan till exempel vara en ny eller vidareutvecklad aktivitet, en ny plats eller målgrupp.

Kan vi söka stöd för ett evenemang vi brukar anordna årligen?

Ja, om det i år görs en tydlig vidareutveckling av evenemanget som kan locka nya deltagare och få fler att mötas.

Kan vi söka stöd för öppet hus eller andra prova-på-aktiviteter?

Att vid ett eller flera specifika tillfällen ge en allmänhet chansen att gratis testa på aktiviteter som organisationen redan erbjuder kan passa inom ramen för Grannskapsinitiativet. Det förutsätter dock att tillfället/tillfällena görs i form av nya trevliga evenemang som tydligt skapar nya möten och gemenskap i grannskapet.

När får man besked om stöd?

Två till sex veckor efter att er ansökan till Grannskapsinitiativet inkommit får ni ett formellt beslut från oss. Om kompletteringar behövs kan det ta längre tid. I samband med sommar- och julledighet kan handläggningstiden också bli något längre. 

Vilken redovisning krävs efter projektet?

Efter projektets slut får man inom en månad fylla i en kortfattad webbenkät där man berättar om hur projektet har gått och ger en övergripande sammanställning av sina kostnader. Man behöver inte redogöra för alla enskilda utgifter eller bifoga kvitton i enkäten, men på vissa projekt görs en stickprovsgranskning av kvitton.

Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttan menas bland annat att projektet angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.

Varför frågar ni om vi har ett pågående stöd från Postkodstiftelsen?

Om ni redan har ett pågående stöd från Postkodstiftelsen behöver ni vänta tills detta har avslutats innan ni kan söka stöd. En organisation kan få max ett stöd per kalenderår inom Grannskapsinitiativet.

Can I apply in English?

At this time, the application form for Grannskapsinitiativet is only available in Swedish. However, you are welcome to respond to the questions and send an application using English.

Vi är en nystartad förening. Kan vi söka stöd?

Vi tar emot ansökningar från organisationer som har ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år tillbaka och som har haft ett bokslut.

Vår organisation har inget bankkonto. Kan vi söka stöd?

Den sökande organisationen behöver ha ett bankkonto för att kunna ta emot projektstöd.

Hittade du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna på grannskap(a)postkodstiftelsen.se eller ring +46 (0)8-509 270 80