Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Återställande av Kafue, Zambias största nationalpark

Afrikas vilda djur och livsmiljöer, såsom skogar, savanner och våtmarker är under hårt tryck på grund av en ökande påverkan från en växande mänsklig befolkning. Livsmiljöerna utgörs numera nästan helt av Afrikas skyddade reservat och nationalparker. Dessvärre är även många av dessa kraftigt hotade av tjuvjakt och illegal internationell handel av djur, men också av den lokala befolkningens behov av mat i form av kött och fisk, efterfrågan på ved och kol samt omvandling av naturområden till jordbruksmark.

Kafue nationalpark är den största och äldsta parken i Zambia. Tillsammans med nio omgivande skydds-områden som utgör en buffertzon för parken, täcker den en yta som är 1,5 gånger så stor som Danmark. På grund av bristande förvaltning, svag brottsbekämpning och knappa resurser är parken idag i akut behov av hjälp för att kunna återhämta sig. African Parks Network har precis ingått ett nytt avtal om förvaltningen av parken.

African Parks Network vill i detta projekt bidra till att återställa Kafue nationalpark och öka djurpopulationerna, samt skapa förutsättningar för hållbara försörjningsmöjligheter och förbättrade levnadsvillkor för boende i de omgivande lokalsamhällena.

Projektet stöttas med 6 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

– En behovsanalys över lokala förutsättningar och behov i byar och lokalsamhällen genomförs,

– Samtliga förvaltningsorganisationer i lokalsamhällena engageras, utbildas och deltar i regelbundna avstämnings- och utvecklingsträffar,

– Utbildningstillfällen genomförs för lokala ledare och representanter från samtliga byar

– Lokala småföretag erhåller såddfinansiering, coachning och stöd för att utveckla affärsplaner

– Vattenhål borras i utsatta byar, där det råder vattenbrist under torrperioderna

– Digitala utbildningsplattor med interaktivt utbildningsmaterial tillgängliggörs för elever

– Nya parkvakter rekryteras bland lokalbefolkningen, utbildas, utrustas och påbörjar sitt arbete


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att skydda och stärka ekosystemen och öka djurbestånden i Kafue nationalpark, samt förbättra levnadsvillkoren och öka försörjningsmöjligheterna hos lokalbefolkningen. Projektet passar väl in i Postkodstiftelsens miljöstrategi, att stödja projekt med stor potential att bidra till en långsiktig lösning av angelägna miljöutmaningar av global och nationell betydelse, samt stiftelsens fleråriga prioritering på klimat och biologisk mångfald.


Projektets tidsstatus

63%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.africanparks.org/