Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Omvandla data till handling

Metan är en kraftfull växthusgas som står för runt 30 procent av den rådande globala uppvärmningen. Länge har problemet med koldioxidutsläpp dominerat klimatdebatten, men 2021 vid COP26 antogs en ny deklaration om minskade metanutsläpp globalt. Deklarationen skapade momentum i frågan – länder har antagit nationella handlingsplaner och ekonomiska resurser för framtagande av bättre och mer tillförlitliga data har ökat. Trots detta går arbetet med att minska metanutsläppen globalt för långsamt för att vi ska nå klimatmålen till 2030.

Det finns otydligheter och brister i regelverk för hur företag ska mäta, rapportera och minska sina metanutsläpp. Det finns också utmaningar för civilsamhället att engagera allmänheten i frågan, exempelvis då en metanläcka är osynlig i jämförelse med till exempel en oljeläcka trots att den kan ha betydligt större påverkan på klimatet. En annan utmaning är att den nya tekniska data som nu finns tillgänglig är för komplex och svårtolkad för civilsamhället att enkelt använda i sitt påverkansarbete.

Center for Climate Crime Analysis (CCCA) vill i detta projekt, möjliggöra för civilsamhället att på ett mer effektivt sätt driva på en minskning av metanutsläpp genom att sammanställa data och information kopplad till stora utsläppare av metangas.

Projektet stöttas med 3 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – En analytisk rapport som utreder fem stora utsläppare av metan tas fram,
  • – Ett nätverk med civilsamhällesorganisationer inom metanfrågan skapas,
  • – En strategi och underlag med bästa praxis och lärdomar tas fram, och CCCAs nya organisatoriska fokus på metan etableras för framtiden.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökat ansvarsutkrävande av privata aktörer som orsakar miljöförstöring. Projektet passar väl in i Postkodstiftelsens miljöstrategi, att stödja projekt med stor potential att bidra till en långsiktig lösning av angelägna miljöutmaningar av global och nationell betydelse, samt stiftelsens fleråriga prioritering på klimat och biologisk mångfald.


Projektets tidsstatus

58%

Projektet startade i juni 2023 och avslutas i november 2024

För mer info: https://climatecrimeanalysis.org/