Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ekoforestry – Modernt skogsbruk för natur och klimat

Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och en rad andra ekosystemtjänster i Sverige och norra Europa är skogsbruket. Även klimatpåverkan från nuvarande brukningsmetoder, där kalavverkning används i stor skala, är betydande och metoderna påverkar även rennäringen och turism negativt. Det finns i och med detta behov av att öka användningen av mer hållbara brukningsmetoder av skogen.

I detta projekt vill EkoSkog främja ett mer hållbart skogsbruk genom att ta fram en certifiering för ekologiskt, hyggesfritt skogsbruk.

Projektet stöttas med 2 330 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Inom ramarna för projektet kommer ett nytt certifieringssystem för ekologiskt skogsbruk att skapas. Arbetet kommer innebära att nätverka och involvera olika aktörer såsom miljövårdsorganisationer, skogsägare och uppköpare av skogsprodukter.


Varför fick projektet stöd?

Att skogen brukas på ett sätt som bevarar den biologiska mångfalden, bidrar till kolinlagring och ger förutsättningar för naturupplevelser är av yttersta vikt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Projektet är en del av vår satsning inom svenska skogar och ekosystem.


Projektets tidsstatus

98%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i maj 2024

För mer info: https://ekoskog.org/