Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En regenerativ resa mot framtidens jordbruk

Vår matproduktion är en av de största drivkrafterna bakom negativ miljöförändring. Cirka 25 % av utsläppen av växthusgaser kommer från jordbruket och 80 % av förlusten av biologisk mångfald orsakas av jordbruket. Ett regenerativt jordbruk har pekats ut som en lösning där metoder tas i bruk som lagrar in mer kol i jordbruksmark samtidigt som biologisk mångfald och jordhälsa stärks. Idag saknas det dock ett heltäckande och lättillgängligt utbildningsmaterial på svenska för svenska lantbrukare och rådgivare kring regenerativt jordbruk. Det behövs material som kan koppla åtgärderna till svenska och lokala miljöförhållanden, ett svenskt stödsystem och den svenska marknaden.

I detta projekt vill Albaeco sprida kunskap och öka kompetensen om regenerativt jordbruk vilket på sikt kan möjliggöra ett viktigt systemskifte mot ett mer hållbart jordbruk.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet handlar om att sprida kunskap om regenerativa och kolinlagrande jordbruksmetoder genom utbildning, studiebesök, kurser och workshops.

Inom projektet kommer en utbildning i regenerativt jordbruk och kolinlagrande metoder att tas fram och lanseras. Utbildningen kommer ge svenska jordbrukare kapacitet och verktyg att ställa om till mer hållbara jordbruksmetoder som lagrar kol, bidrar till klimatanpassning och ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Utöver jordbrukare riktar sig utbildningen och andra kompetenshöjande aktiviteter även till lantbruksrådgivare. En omfattande utåtriktad satsning kommer att genomföras för att nå ut med utbildningen.


Varför fick projektet stöd?

Matfrågan berör flera aspekter av hållbarhet och det finns stora utmaningar kopplade till hur vår mat produceras. En mer hållbar matproduktion är nödvändig för att tackla de existerande miljöutmaningarna och nå svenska och internationella miljömål. För att driva på för nödvändiga förändringar krävs att kunskapsbristen om regenerativa och kolinlagrande jordbruksmetoder adresseras.


Projektets tidsstatus

75%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.albaeco.se/