Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett starkare ekosystem för social innovation

Världens utmaningar är av en karaktär som kräver samarbete, lösningar på alla nivåer i samhället och att fler samhällsaktörer är med och bidrar. Strukturen för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige är fragmenterad, där kortsiktiga insatser och begränsade resurser har hämmat sektorns tillväxt. Sektorn saknar ett gemensamt budskap och röst gentemot beslutsfattare, och behöver bättre kunna visa på effekten av samhällsentreprenörskap. För att innovatörer och sociala entreprenörer ska kunna starta och fortsätta att driva verksamheter som främjar positiv samhällsutveckling och hållbar tillväxt över tid behövs en starkare stödstruktur.

I detta projekt vill SE Forum utveckla en starkare stödstruktur i Sverige för social innovation och samhällsentreprenörskap – för att hitta lösningar på samhällsutmaningar, främja hållbar tillväxt och bidra till att uppnå de globala målen.

Projektet stöttas med 800 000 sek.


Vad händer i projektet?

Datainsamling och kartläggning av existerande material inom social innovation genomförs för att ta fram en tydlig behovsbild. Kunskap, material och verktyg från sektorn sammanställs och delas brett för kunskapshöjande inom sektorn. Tvärsektoriella dialoger ska genomföras kring finansieringsfrågan, och rekommendationer för hur kapital för social innovation kan frigöras ska tas fram och internationella och nationella stödstrukturer jämförs för att identifiera gap och överlappning. En hemsida tas fram som ska fungera som digital samlingsplats för social innovation.


Varför fick projektet stöd?

Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan. Goda förutsättningar för entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i. Projektet bidrar därmed till uppfyllandet av de globala målen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutades i april 2023

För mer info: https://se-forum.se/