Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förbättrat skydd av Surinams tropiska skogar

Den pågående skövlingen av tropiska skogar runt om i världen utgör ett allvarligt hot mot klimatet, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. Enligt WWF utgör utsläpp av koldioxid från skövling och utarmning av skog nära 20 % av de totala utsläppen av växthusgaser. De tropiska skogarna i Amazonas, Centralafrika och Sydostasien är särskilt viktiga att bevara då de inte bara är värdefulla ur ett klimatperspektiv utan också innehåller en enorm artrikedom. 93 % av Surinams yta består av intakt skog. I detta hörn av Amazonas har avskogning tidigare varit relativt låg, men både illegal skogsavverkning och illegal gruvdrift ökar nu. Sedan 2020 finns en ny miljölagstiftning på plats, men de lokala institutionerna och myndigheterna saknar rätt kompetens och kapacitet för att kunna tillämpa lagen och bedriva övervakning av skogen, vilket medför att illegal aktivitet kan fortsätta öka. Särskilt i de mest avlägsna områdena av skogen. Därtill är kunskapen och engagemanget bland allmänheten låg vad gäller bevarandet av detta unika skogslandskap.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med re:wild bidra till att förbättra skyddet av Surinams tropiska skog genom stärkt institutionell kapacitet, förbättrad miljöövervakning och ökad kunskap hos allmänheten.

Projektet stöttas med 5 000 000 sek


Vad händer i projektet?

Skyddade områden, som är nya av sitt slag kommer att etableras inom landet och en skräddarsydd utbildning till myndighetspersonal i bland annat tillämpning av miljölagstiftningen, olika metoder för naturskydd och fördelar med att fokusera på hållbar utveckling implementeras. Med hjälp av högteknologi, såsom satelliter, och med markobservationer kommer man att möjliggöra miljöövervakning och myndighetspersonal kommer få utbildning och stöttning i hur de kan använda satellitdata för att upptäcka hot och illegal aktivitet och hur de kan agera på dessa hot.


Varför fick projektet stöd?

För att motverka klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald vill Postkodstiftelsen bidra till att bevara tropiska skogar i Amazonas, Centralafrika och Sydostasien genom att stödja insatser som adresserar drivarna inom marknader, legala och politiska ramverk samt lokalsamhällen. Det här projektet är en del av den satsningen.


Projektets tidsstatus

98%

Projektet startade i juni 2021 och avslutas i juli 2024

För mer info: https://www.rewild.org/