Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydd av tropisk skog genom stärkt urfolk och säkerställande av rättigheter

Den pågående skövlingen av tropiska skogar utgör ett allvarligt hot mot klimatet, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. Trots löften och åtaganden för att skydda skogen och säkerställa urfolkens rättigheter så intensifieras såväl avskogningen som kränkningar av urfolkens rättigheter. Att säkerställa skydd av urfolks marker är särskilt viktigt då de utgör en stor del av den orörda regnskogen och den biologiska mångfalden i Amazonas. Områden som förvaltas av urfolk och lokalsamhällen är bättre skyddade mot avverkning än annan skog. Bristen på juridiskt erkännande är dock omfattande och de legala ramverken och institutionerna är antingen otillräckliga eller tillämpas inte för att på ett adekvat sätt skydda skogen, urfolkens landområden och urfolkens rättigheter.

I detta projekt vill Forest Peoples Programme verka för att bidra till att öka skyddet av de tropiska skogarna i Peru och Colombia genom att stärka urfolkens kapacitet att säkerställa sin rätt till självbestämmande och inflytande över hur skogen ska brukas och skyddas.

Projektet stöttas med 3 290 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Stöd till urfolk att driva rättsliga processer för att skydda rätt till marken och för att stoppa exploatering av värdefull skog,
  • – Möjliggörandet av nära dialog mellan urfolk och nationella och regionala beslutsfattare,
  • – Kapacitetstärkande aktiviteter som syftar till att förbättra urfolkens förmåga att övervaka sina landområden,
  • – Bevis och underlag som tas fram kommer att användas av lokala ledare för att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheter och andra relevanta institutioner
  • – Kommunikationskampanjer för att belysa allmänheten,
  • – Fram läggning av ärenden till internationella kommissioner och domstolar som hanterar mänskliga rättigheter.

Varför fick projektet stöd?

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är två av vår tids största utmaningar. Skövlingen av Amazonas riskerar att få förödande konsekvenser för djurlivet och urfolk i regionen och hela vår planet. Projektet bidrar till minskning av dessa negativa konsekvenser.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: http://forestpeoples.org