Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Framtidens Natur – Skydda och återskapa

Över hela vår planet pågår en utarmning av ekosystem, biotoper och mångfald av arter, så även i Sverige. De svenska miljömålen för biologisk mångfald har en fortsatt negativ utveckling vilket även har bäring på klimatförändringarna då livskraftiga ekosystem är viktigt för att stå emot effekterna av klimatförändringarna. Naturvårdsverket bedömning är att miljömålen som helhet inte kommer att kunna nås med de styrmedel och åtgärder som finns på plats.

I detta projekt vill Framtidens Natur och Kulturarv sprida kunskap och engagemang för den biologiska mångfalden och visa på lösningar där värdefull natur skyddas och restaureras.

Projektet stöttas med 1 730 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Kommunikationsaktiviteter genomförs för att nå olika målgrupper med varierande intresse och engagemang för naturen,
  • – Djupgående målgruppsanalys görs och därefter kommer budskap att utformas i form av text, bilder och film. Materialet kommer att spridas genom föreläsningar, en utvecklad webbsida, social media, mailutskick, pressreleaser mm.,
  • – Syftet med kommunikation är att öka kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald samt visa på möjligheter att bidra till lösningar.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att belysa vikten av att agera för att skydda och återskapa en rik natur för att möta nutidens och framtidens stora miljöutmaningar. Projektet är en del av vår satsning inom svenska skogar och ekosystem.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutades i mars 2024

För mer info: https://foreningen.framtidensnatur.se/