Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hållbart fiske genom övervakning

Friska hav är avgörande både för havslevande arter och för oss människor. Hundratals miljoner människor är beroende av haven och fisket för mat och livsuppehälle, men överfiske, destruktiva fiskemetoder och illegalt fiske utgör allvarliga hot mot haven. Det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket står för uppskattningsvis 20% av den totala globala fångsten och möjliggörs av svag styrning, bristfällig övervakning och ineffektiv datadelning.

Global Fishing Watch har utvecklat verktyg som syftar till att samla in och tillgängliggöra data om fiske till forskare, förvaltningsmyndigheter och beslutsfattare kostnadsfritt. Genom verktygen kan man följa aktiviteten hos globala fiskeflottor och de omlastningsfartyg som fraktar fisken till hamn, samt samla in data om aktivitet och miljöindikatorer i skyddade marina områden.

I detta projekt vill Global Fishing Watch Inc förbättra övervakningen och därmed förvaltningen av haven genom att öka kapaciteten att använda effektiva verktyg för att övervaka fisket.

Projektet stöttas med 3 470 000 kr.


Vad händer i projektet?

Utbildningsprogram för kapacitetsstärkning och tekniköverföring för tjänstepersoner på nationella och regionala fiskförvaltningsorganisationer ska tas fram. Projektet inleds med ett antal workshops, möten och intervjuer med tjänstepersoner inom fiskeförvaltning för att presentera verktygen, etablera kontakter och kartlägga behov. En nationell och en regional aktör väljs ut som partners varefter ytterligare workshops och analyser genomförs för att ta fram individuella behovsbedömningar som summerar önskad kapacitet gentemot den existerande. En detaljerad utvärderingsrapport sammanställs över vilka förändringar som har skett i deltagarna och deras institutioners arbete. Detta kommer ligga till grund för ytterligare utvecklingar av utbildningsprogrammet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till hållbart fiske vilket är vital för att upprätthålla biologisk mångfalden i haven.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2021 och avslutades i december 2023

För mer info: https://globalfishingwatch.org/