Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: ICCROM

Kulturarv som klimatåtgärd

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar som hotar arter, ekosystem och samhällen. Klimatförändringarna är också ett av de främsta hoten mot kulturarvet. Men kulturarv kan också vara ett starkt verktyg i klimatarbetet, både vad gäller begränsning och anpassning. Studier har visat att platser klassade som Världsarv ofta innehar några av de mest motståndskraftiga ekosystemen, vilka har bevarats genom tiderna tack vare kollektiv kunskap och traditionella sedvänjor, utvecklade i nära relation mellan människa och jord. Det finns potential i dessa kulturarv som skulle kunna tillvaratas i klimatarbetet, men det saknas kunskap om både kulturarvens potential och risken som klimatförändringarna utgör mot kulturarv. 

I detta projekt vill ICCROM genom detta utforskande projekt möjliggöra för ökad motståndskraft mot klimatförändringarna i sårbara samhällen genom traditionell kunskap och kulturarv

Projektet stöttas med 3 190 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av flera delar som syftar till att utforska och öka kunskapen om kulturarvsbaserat klimatarbete. Detta genom att identifiera fem riskutsatta platser, en fyra veckor lång workshop där samarbetspartners  kommer utveckla metoder för att bedöma klimatriskerna för människor och kulturarv på de specifika platserna samt ta fram klimatanpassningsstrategier och öka sin kunskap om traditionella samhällen och strategier för kulturbaserat klimatarbete som ska implementeras genom fältprojekt. Projektets erfarenheter samlas i ett metodmaterial som används i en internationell utbildning av förändringsagenter och samhällsledare. Avslutningsvis hålls ett internationellt symposium för att sprida kunskap och information som kan bidra till förändring på global nivå.


Varför fick projektet stöd?

Genom projektet når vi gräsrotsorganisationer och lokalsamhällen vi annars inte kan nå. Att göra det med en samarbetspart som tar hänsyn till lokalbefolkning samtidigt som den har möjlighet att sprida erfarenheterna till stora instanser inom FN, beslutsfattare och forskare vid universitet, är en bra möjlighet och väg att gå. Projektet tar an frågan om klimatförändringar genom kultur, som är en del av vad vi vill med våra stöd.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.iccrom.org/