Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Klimatriksdagen

Medborgarkraft i klimatpolitiken

Om Sverige ska klara av en övergång till nollutsläpp behövs modiga politiska företrädare och en bred medborgerlig acceptans för att införa kraftfulla och långtgående klimatåtgärder. Människor behöver ges öppningar för att bli hörda och få möjlighet att lyfta skilda förutsättningar och behov i en omställningsprocess. Metoder behöver utformas för att säkerställa att medborgarna känner ägande och engagemang i de åtgärder som vidtas. Dessutom behöver fler grupper i civilsamhället runtom i landet engageras för att få in fler perspektiv och åtgärdsförslag i klimatarbetet. Deltagarbaserade och rådgivande metoder har visat sig vara en lovande strategi.

I detta projekt vill Klimatriksdagen bidra till att skapa lokalt förankrade förslag för att hantera och begränsa klimatförändringarna genom nya former för medborgarinflytande.

Projektet stöttas med 2 250 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Förbereda, genomföra och sprida Klimatrådslag i minst tre kommuner(en mötesplats för dialog och diskussion som mynnar ut i lokalt anpassade förslag för att begränsa klimatförändringarna),
  • – ta fram lokalt förankrade åtgärdsförslag som kan presenteras för lokala förtroendevalda och tjänstepersoner,
  • – dokumentera och ta fram rapporter kring respektive klimatrådslag för att dra lärdomar,
  • – sammanställa metodguide som kan användas för nya orter,
  • – presentera resultaten och lära ut metodiken vid ett nationellt slutseminarium i samband med eventet Klimatriksdag 2025.

Varför fick projektet stöd?

Medborgarnas inflytande i politiken behöver förstärkas och allmänhetens acceptans för en omställning behöver öka med tanke på frågans brådska och stora betydelse. FN:s klimatpanel IPCC bedömer att det föreligger en global klimatkris och att politiken bör agera snabbare och mera ingripande. Civilsamhällets roll som mobiliserande kraft är avgörande för att lyckas med den omställning som är nödvändig. Projektet bidrar till just mobiliserandet av detta arbete.


Projektets tidsstatus

31%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i augusti 2025

För mer info: https://klimatriksdagen.se/klimatradslag/