Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Metodologi för psykosocialt välmående för kvinnorättsorganisationer

Utsatta grupper, så som ursprungsbefolkning, flyktingar och migranter, kvinnor och hbtqi-personer, får sina rättigheter och sin existens allt mer ifrågasatta i många länder världen över. Utrymmet för civilsamhället att verka har minskat på många håll och hat, hot och våld används i syfte att tysta dem som försvarar eller representerar dessa grupper. Postkodstiftelsen vill därför tillsammans med Freedom House genomföra ett pilotprojektför att ta fram en hållbar metodologi för kvinnorättsorganisationers arbete med psykosocialt välbefinnandeför att i förlängningen stärka civilsamhällets kapacitet att verka.

Organisationer och människorättsförsvarare som representerar en utsatt grupp, exempelvis som kvinnor, möter ofta hot och attacker vilket skapar stor negativ emotionell, mental och psykisk inverkan. Ofta är det kvinnor som är anställda på dessa organisationer och deras utsatthet är dubbel då de hotas både för sitt arbete och för sin könsidentitet. Att som kvinna driva kvinnorättsfrågor kan vara mycket psykiskt påfrestande, då hot kan komma både från resursstarka aktörer som regeringar men även från det egna samhället och familjen. Undersökningar visar att kvinnorättsförsvarare i hög grad lider av stress, utbrändhet, depression och trauma. Det saknas idag kontinuitet hos kvinnorättsorganisationer att säkra psykosocialt välbefinnande för sin personal, medlemmar och volontärer. Att arbeta förebyggande så att de orkar fortsätta sitt arbete är viktigt för att uppnå långsiktig förändring för kvinnors rättigheter och Agenda 2030.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 5 460 000 kr.


Vad händer i projektet?

I projektets första del kommer Freedom House genomföra en gedigen urvalsprocess för att identifiera tre kvinnorättsorganisationer som partners i pilotprojektet. I projektets andra del kommer partnerorganisationerna i sin tur att lära ut metodologin till fyra andra kvinnorättsorganisationer i landet och bistå dem med ett års riktat stöd. Projektets tredje del innefattar två seminarium för erfarenhetsutbyte mellan de tre nätverk av kvinnorättsorganisationer som skapats inom projektet. Efter projektet kommer Freedom House att utforska möjligheter för replikering eller uppskalning av detta pilotprojekt till andra länder.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2021 och avslutades i maj 2023

För mer info: https://freedomhouse.org