Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skogsmonitor

En stor del av EU:s återstående oskyddade naturskogar som tidigare inte kalavverkats finns i Sverige. I takt med att dessa värdefulla skogar avverkas och ersätts med produktionsbestånd, så påverkas många arter som är knutna till dem starkt negativt. En lång rad arter knutna till dessa skogar har hamnat på ArtDatabankens rödlista över missgynnade och hotade arter. Det saknas idag heltäckande karteringar som visar områden som har, eller kan ha höga naturvärden och detta resulterar i att de riskerar att avverkas i det fördolda.

I detta projekt vill Skydda Skogen, Protect the Forest, Sweden, utveckla kartverktyg som kan användas för att identifiera och skydda skogar med höga naturvärden. Genom att göra en heltäckande kartering över Sveriges skogar där områden med potentiellt höga naturvärden kan identifieras så är detta möjligt.

Projektet stöttas med 2 190 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Data över äldre skogar samt kontinuitetsskogar som har eller har potential att ha höga naturvärden tas fram. Datan sammanställs sedan i en karttjänst som kommer att göras tillgänglig på en webbsida där även beskrivning av metoden samt fördjupande material från organisationen, forskare och myndigheter finns.
  • – En engelsk version tas fram för att säkra spridning.
  • – Webbinarier och seminarier genomförs med bland annat naturvårdare, miljöorganisationer och naturvårdsenheter på länsstyrelser och EU kommissionen.
  • – En rapport om metoden, hur datan används samt en konnektivitetsanalys som kan ligga till grund för grön infrastruktur kommer att sammanställas.

Varför fick projektet stöd?

Att skydda skogar med höga naturvärden har stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden och för att bilda kol. Att få en överblick över vad sådana skogar finns och därmed fungera som underlag i miljömålsarbetet och i olika typer av planerings-, naturvårds- och klimatinsatser är en viktig förutsättning för att skydda skogarna. Projektet är en del av vår satsning inom svenska skogar och ekosystem.


Projektets tidsstatus

76%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://skyddaskogen.se/