Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärkt kapacitet att agera på klimatförändringarna för flickor i Latinamerika och Karibien.

Klimatförändringarna får redan idag förödande konsekvenser för människor världen över, och kvinnor och flickor påverkas oproportionerligt. Parisavtalet efterlyser lika deltagande av män och kvinnor i beslutsfattande kring klimatpolicy, men utvecklingen går långsamt. När kvinnor och flickors exkluderas från klimatarbetet så försämras möjligheterna att uppnå de globala målen om ett hållbart klimat. Att investera i flickors utbildning om klimatet är därför en förebyggande insats som ökar sannolikheten att de kommer agera för systematiska klimatförbättringar. I Latinamerika och Karibien finns det särskilda behov av att adressera sårbarheten hos flickor som upplever effekterna av klimatförändringar och vars åsikter exkluderas i beslutsfattande.

I detta projekt vill WAGGGS utbilda flickor i Latinamerika och Karibien inom klimatförändringarna för att stärka deras kapacitet och egenmakt att agera så att de kan genomföra effektiva åtgärder på lokal, regional och internationell nivå.

Projektet stöttas med 2 340 000 sek


Vad händer i projektet?

Utbildning i att identifiera, analysera och agera på klimatförändringar. Stöttning i att genomföra klimatkationer i sitt lokalområde. Kunskapshöjande aktiviteter för att målgruppen ska få verktyg för att genomföra påverkanskampanjer riktad till beslutsfattare. Och till sist kapacitetsstärka medlemsorganisationerna som deltar i projektet enligt behov.


Varför fick projektet stöd?

Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Att tillvarata kvinnors och flickors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling och för att uppnå de globala målen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutades i september 2023

För mer info: https://www.wagggs.org/en/