Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frågor & Svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.


Vad är samhällsentreprenörskap? 

Samhällsentreprenörskap är verksamheter vars syfte är att stärka eller lösa ett specifikt samhällsproblem genom ett entreprenöriellt angreppsätt.  

Samhällsentreprenörskap är en metod för att möta samhällsutmaningar. Samhällsentreprenörskap och social innovation drivs ofta i associationsformer med affärsmodeller som skiljer sig från traditionellt företagande eftersom utmaningen som ska lösas står i fokus. 

Vi är en nystartad organisation. Kan vi söka stöd?  

Inom Entreprenörskap för en bättre värld, tar vi emot ansökningar från organisationer som har ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år tillbaka och som har haft ett bokslut. 

Vi är ett aktiebolag/en ekonomisk förening, kan vi söka?

Inom utlysningen välkomnar vi ansökningar från organisationer som arbetar primärt för allmännyttiga ändamål. Om organisationen är ett t.ex. aktiebolag så tittar vi på hur man använder den eventuella vinst som organisationen gör, organisationens verksamhet, affärsidé, målgrupper, samhällsnytta osv. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska ju enligt definition vara vinstdrivande, men vi söker alltså organisationer som oavsett organisationsform bidrar till en bättre värld och samhällsnytta – vi kommer inte att bevilja stöd till ett företag som enbart har som syfte att generera vinst till sina ägare, utan det behöver även finnas ett samhällsförändrande perspektiv i arbetet.

Hur stort stöd kan vi söka?  

Inom Entreprenörskap för en bättre värld kan ni ansöka om stöd på 200 000 – 900 000 kr.  

Hur långt kan ett projekt vara?

Våra projektstöd är alltid tidsbegränsade och pengarna öronmärks för specifika aktiviteter under projektperioden. Projekt inom denna satsning kan vara som längst 12 månader och tidigast starta efter sommaren 2023. Om ni har särskilda önskemål om att starta projektet tidigare kan detta eventuellt möjliggöras, förutsatt att ni är snabba i de efterföljande stegen av bedömningsprocessen. Läs mer nedan om de olika stegen innan ett slutgiltigt beslut som stöd fattas.  

Vilken typ av projekt kan man söka stöd för?

Inom denna satsning vill vi att projektet ska fokusera på nytänkande sätt att bemöta angelägna samhällsutmaningar. I er ansökan vill vi därför att utförligt redogör för på vilket sätt tillvägagångssättet är nytänkande.  

Inom satsningen tar vi emot ansökningar som avser lösningar som befinner sig i olika faser. Ni kan exempelvis ansöka om stöd för att pilota en idé, att implementera den eller sprida och skala upp användandet av en lösning.  

Inom denna satsning är det viktigt att projektets aktiviteter når ut till målgruppen och bidrar till en förändring. Projekt som exempelvis uteslutande eller till stor del utgörs av att teknikutveckling, förstudier, marknadsundersökningar eller forskning kommer att få avslag. 

Har ni några krav kring medfinansiering? 

Nej, Postkodstiftelsen stöttar i regel projekt både som helfinansiär och delfinansiär. Projektet kan medfinansieras av andra givare, men projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan finansiering än Postkodstiftelsens stöd. 

När får man besked om stöd? 

Det möjligt att ansöka om detta stöd till och med 19 mars. Efter detta datum kommer vi att påbörja urvalet och bedömningen av samtliga inkomna ansökning. Vi hoppas att kunna ge besked fyra till sex veckor efter detta datum. 

Vad händer om vi går vidare?  

Om vi beslutar att gå vidare med er ansökan är nästa steg att inhämta mer information om er organisation. I detta skede tittar vi närmre på formella handlingar kring er organisation för att säkerställa att organisationen drivs på ett professionellt sätt och för att avgöra om vi har möjlighet att ge er stöd utifrån de regler och ramverk vi behöver förhålla oss till.

Efter att organisationsbedömningen har genomförts och förutsatt att organisationen uppfyller våra krav är nästa steg att utveckla en fullständig ansökan, som består av en projektplan, tidplan och budget. I det här skedet arbetar en av våra projektledare tillsammans med er och stöttar er i detta arbete. 

Det här steget i process kan ta olika lång tid beroende på hur genomarbetad er idé är när ni kommer till oss.  

Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttan menas bland annat att projektet angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.

Hittade du inte svar på din fråga? 

Mejla oss gärna på info(a)postkodstiftelsen.se.