Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier och bedömningsgrunder

Samhällsentreprenörer som är registrerade i Sverige, oavsett organisationsform, har möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de Globala målen för hållbar utveckling.  

Ett urval av ansökningar kommer att beviljas stöd. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av er som organisation, projektet och dess bedömda potential att bidra till långsiktig förändring. I bedömningen tar vi även hänsyn till hur ert projekt kompletterar andra projekt som beviljas stöd inom utlysningen. Vi kommer att eftersträva en variation av metoder och angreppsätt. Vi kommer prioritera projekt som uppvisar ett nytänkande tillvägagångssätt och kan motivera för varför det är ett lämpligt tillvägagångssätt för att adressera den specifika samhällsutmaningen och där vi bedömer att ni som aktör har potential att spela en viktig roll. 
 Stöd kan ges till projekt som

 • Drivs av en samhällsentreprenör som bedriver allmännyttig verksamhet och som har haft svenskt organisationsnummer i minst ett år och haft ett bokslut 
 • Verkar i allmännyttans intresse 
 • Genomförs i Sverige 
 • Innefattar aktiviteter som syftar till att adressera angelägna samhällsutmaningar  

 
Vi beviljar inte stöd till:  

 • Informella rörelser och initiativ 
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer 
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor  
 • Verksamhet med vinstdrivande syfte 
 • Privatpersoner 
 • Studentutbyten, studieresor, praktikplatser eller stipendier  
 • Projekt som enbart innefattar kortare evenemang (tex korta festivaler eller konferenser), enbart kostnad för resor och enbart kostnad för byggnation eller renovering, samt övriga typer av kortare satsningar  
 • Organisationer som har pågående stöd från Postkodstiftelsen 
 • Till fler än ett projekt per organisation 
 • Projekt som uteslutande eller till väldigt stor del består av teknikutveckling, förstudier, marknadsundersökningar och/eller forskning 

Bedömningsgrunder  

Vår bedömning av projektidéer grundar sig på en helhetsbedömning av fyra områden:  

Den sökande organisationen  

Inom detta område tittar vi på…  

 • Organisationens kapacitet, potential och förmåga att genomföra projektet och nå de önskade resultaten   
 • Initiativtagarens bakgrund och tidigare erfarenheter  
 • Storleken på det sökta beloppet i förhållande till tidigare omsättning och utifrån den fas som organisationen och verksamheten befinner sig i 

Relevans  

Inom relevans bedömer vi…  

 • Om projektet angriper samhällsutmaningar på ett entreprenöriellt och nytänkande sätt  
 • Om samhällsutmaningen som adresseras inom projektet är aktuell och angelägen 
 • Projektets kommunikativa potential. 

Affärsmodell och genomförande  

När vi bedömer projektets affärsmodell och genomförande tittar vi på…  

 • Affärsmodellen, finansieringsplan och potentialen till en hållbar finansieringsmodell 
 • Modellens potential att lösa angelägna samhällsutmaningar och bidra till långsiktig förändring 
 • Hur genomförbart initiativet är, t.ex. utifrån geografiska och lokala förutsättningar, förankring hos målgruppen och inkludering av samarbetspartners   

Effekt  

Vi bedömer effekt genom att titta på om…  

 • Projektstödet kan bidra till att den samhällsentreprenören kan bevisa sin modell eller nå ekonomisk bärighet 
 • Projektet leder till samhällsnytta som är angelägen, relevant och betydelsefull.   
 • Projektet har tydliga, mätbara resultat inom projekttiden, med potential till långsiktig hållbar förändring.  
 • Projektet har möjlighet att påverka en bred allmänhet (antingen en direkt påverkan, eller över tid, eller genom geografisk spridning).