Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier och bedömningsgrunder

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser som är registrerade i Sverige har möjlighet att ansöka om stöd inom ramen för Postkodstiftelsens utlysning Inte bara idrott

Ett urval av ansökningar kommer att beviljas stöd. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av er som organisation, projektet och dess bedömda potential att bidra till långsiktig förändring. I bedömningen tar vi även hänsyn till hur ert projekt kompletterar andra projekt som beviljas stöd inom utlysningen. Vi kommer att eftersträva en geografisk spridning över landet samt en variation av metoder och angreppsätt. Vi kommer prioritera projekt som motiverar väl varför idrott är ett lämpligt arbetssätt för att angripa den specifika samhällsutmaningen och där vi bedömer att ni som organisation har potential att spela en viktig roll.

Stöd kan ges till projekt som:

 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) som haft svenskt organisationsnummer i minst ett år och haft ett bokslut.
 • Verkar i allmännyttans intresse
 • Genomförs i Sverige
 • Innefattar aktiviteter som använder idrott som möjliggörare för social förändring


Vi beviljar inte stöd till: 

 • Informella rörelser och initiativ
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor 
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer
 • Privatpersoner
 • Organisationer som har pågående stöd från Postkodstiftelsen
 • Till fler än ett projekt per organisation
 • Projekt som uteslutande eller till stor del består av renoveringskostnader, byggnationskostnader, materialinköp eller resekostnader (exempelvis anläggning av konstgräsplaner, inköp av matchkläder eller resor till och från matcher)
 • Projekt utanför utlysningens syfte.

Vi bedömer projektidéerna utifrån följande grunder:

Den sökande organisationen:

 • Organisationens kapacitet att genomföra projektet och dess tidigare erfarenhet
 • Projektstödets potential att bidra till att stärka organisationen

Effekt

 • Projektet ska leda till förändring eller resultat som är angelägna, relevanta och betydelsefulla.
 • Tydliga, mätbara resultat inom projekttiden, med potential till långsiktig hållbar förändring.
 • Projektets potential att över tid kunna påverka en bred allmänhet (antingen en direkt påverkan, eller över tid, eller genom geografisk spridning).
 • Projektets möjlighet att skapa förändring och/eller utveckling inom sitt område eller sektor.

Metod

 • Visa på nya sätt som idrotten kan användas för att angripa angelägna samhällsproblem
 • Arbetssätt ska bedömas ha potential att nå den avsedda förändringen/resultatet eller ska vara bevisat effektiv.
 • Nya arbetssätt potential att spridas för att skapa långsiktig förändring.
 • Hur genomförbart projektet är, t.ex. utifrån geografiska och lokala förutsättningar, förankring hos målgruppen och inkludering av samarbetspartners.

Relevans

 • Angelägenhet i frågan som adresseras
 • Hur det föreslagna projektet kompletterar andra insatser som görs inom området både inom idrottsrörelsen och civilsamhället.
 • Projektets kommunikativa potential
 • Hur väl projektet kompletterar övriga projekt som Postkodstiftelsen stöttar.