Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Blåsarsymfonikerna

Återväxt och tillväxt för blåsmusiken

Idag ser möjligheten för barn att få tillgång till ett eget musicerande mycket olika ut. Det kan bland annat bero på vart man bor, bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och ekonomi. På grund av musikskolornas minskade finansiering och det sämre samarbete med grundskolorna så har ojämnlikheten förstärkts. När det gäller orkesterinstrument, så som blåsarinstrument, har antalet barn som spelar ett sådant instrument sjunkit drastiskt och återväxten är hotad.

I detta projekt vill Vänföreningen till Stockholms Blåsarsymfoniker ge barn och unga jämlik tillgång till kultur och eget skapande i hela Sverige genom att möjliggöra för målgruppen att spela och ta del av blåsmusik.

Projektet stöttas med 2 500 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet delas in i 3 faser:

  • Fas 1 En nulägesanalys genomförs när det gäller möjligheten för barn och ungas tillgång till eget skapande och hur aktörer som arbetar med kultur fångar upp ungas intresse samt vilka hinder man har. Framtagning av metoder och kartläggning av positiva exempel där barn och unga fått ta del av kultur och möjlighet till eget skapande
  • Fas 2 Metoderna testas och publika evenemang genomförs för att skapa intresse bland unga
  • Fas 3 Utgörs till större del av utvärdering och arbete med att göra lyckade metoder permanent på olika platser i Sverige.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att fler tar del av kultur som är ojämnt fördelad mellan olika grupper i samhället och i olika delar av Sverige. Projektet är i linje med vårt långsiktiga arbete inom kulturområdet ”En jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet”. 


Projektets tidsstatus

69%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://blasarsymfonikerna.se/blasmusik-i-utveckling/