Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärkta förutsättningar för kvinnliga ledare att agera på klimatförändringar

Följderna av klimatförändringarna ökar risken att kvinnor och flickor utsätts för våld och sexuella övergrepp, fler flickor tvingas sluta skolan och kvinnors försörjning hotas. Samtidigt är flickors och kvinnors inflytande och delaktighet i klimatarbetet begränsad. Idrotten är en bekräftad metod för att nå ut och adressera samhällsutmaningar och via idrott, lek och rörelse kan man åstadkomma social förändring som att belysa kopplingen mellan klimatförändringar och jämställdhet. Det saknas dock stöd och praktiska verktyg till gräsrotsorganisationer hur de kan använda fysisk aktivitet och lek för att utbilda om och agera på klimatförändringar ur ett jämställdhetsperspektiv.

I detta projekt vill Coaches Across Continents Ldt ge kvinnliga förebilder och ledare förutsättningar att genom lek, rörelse och idrott agera på de utmaningar som klimatförändringarna innebär.      

Projektet stöttas med 2 170 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Ett nytt utbildningsmaterial riktat till idrottsorganisationer och idrottsledare ska tas fram. Kvinnligt ledda gräsrotsorganisationer, dess ledare och kvinnliga förebilder kommer få ta del av utbildningsmaterialet, få praktiska verktyg och kontinuerligt stöd i hur de, genom idrott, lek och rörelse, kan leda och genomföra insatser i sina lokalsamhällen för att agera på klimatförändringar.

De i sin tur ska utforma initiativ och programverksamhet som syftar till att utbilda unga om klimatförändringar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet omfattar också en kommunikationskampanj, för att skapa medvetenhet kring kopplingen mellan klimatförändringar och jämställdhet och den betydelse som idrott och rörelse kan ha för att bemöta dessa utmaningar.


Varför fick projektet stöd?

Kvinnor och flickor som lever i fattigdom drabbas hårdast av klimatförändringarna och det är därmed angeläget att ge kvinnor och flickor mer delaktighet och inflytande i klimatarbetet. Projektet är också en del av vår satsning inom social förändring genom idrott.

 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutades i april 2024

För mer info: https://coachesacrosscontinents.org/