Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökat skydd för unika områden i Östersjön

Jordens yta täcks till 70 procent av vatten och en stor del av jordens marina resurser är idag förorenade, övergödda och utsatta för överfiske. Östersjön drabbas hårdare än andra hav av övergödning och miljögifter. I detta projekt verkar Fundacion Oceana för att transnationella marina naturreservat upprättas i Kvarken och Öresund, två unika och artrika miljöer i Östersjön som idag inte skyddas i tillräckligt stor utsträckning.

Projektet innefattar bland annat en forskningsexpedition i Kvarken, där undervattensmiljöerna och de arter som lever där dokumenteras. Resultatet kommer att analyseras och spridas i en forskningsrapport med förslag på skyddande åtgärder. Påverkans- och policyarbete för att skapa förståelse för behovet av transnationella skydd kommer att genomföras på lokal, regional och nationell nivå i Sverige, Finland och Danmark. Därtill kommer det utföras kommunikationsinsatser för att öka kunskapen hos en bred allmänhet.

 


Vad ska hända i projektet

Dokumentation av miljöer och arter, påverkans- och policyarbete och informationsspridning.


Därför fick projektet stöd

Skydd och restaurering av havsområden är viktigt för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, samt att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2019

För mer info: http://oceana.org