Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

2. Kriterier och bedömningsgrunder

Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Beslutet baseras på en helhetsbedömning av projektet och er som organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur ert projekt skulle kunna komplettera eller skapa synergier med våra pågående projekt. 

Stöd kan ges till projekt som:  

 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse). 
 • Verkar i allmännyttans intresse. Läs gärna mer i vår FAQ
 • Bidrar till att uppfylla något av FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
 • Har svensk relevans. 
 • Består av aktiviteter som genomförs under en tydligt avgränsad tidsperiod om ca 12-24 månader och som skiljer sig från organisationens löpande verksamhet.

Stöd ges inte till:  

 • Projekt om mindre än 500 000 kr*. 
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen. 
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer. 
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor. 
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer. 
 • Privatpersoner. 
 • Studentutbyten, studieresor, praktikplatser eller stipendier. 
 • Projekt som enbart innefattar kortare evenemang (tex korta festivaler eller konferenser), enbart kostnad för resor och enbart kostnad för byggnation eller renovering, samt övriga typer av kortare satsningar. 
 • Organisationer som har pågående stöd från Postkodstiftelsen

* Undantaget är särskilda utlysningar för lokala projekt samt projekt inom Grannskapsinitiativet.  

  


Bedömningsgrunder 

Vår bedömning av projektidéer grundar sig på en helhetsbedömning av fyra områden: 

Den sökande organisationen 

Inom detta område tittar vi på… 

 • Organisationens kapacitet och förmåga att genomföra projektet och nå de önskade resultaten. 
 • Organisationens verksamhet, roll och potential i civilsamhället.  
 • Projektstödets potential att positivt påverka och stärka organisationen, dess utveckling och position.

Relevans 

Inom relevans bedömer vi… 

 • Om frågan som adresseras inom projektet är aktuell och angelägen.  
 • Om projektet faller inom ramen för Postkodstiftelsens verksamhetsområden och/eller prioriteringar för året.  
 • Projektets kommunikativa potential. 
 • Hur väl projektet kompletterar övriga projekt som Postkodstiftelsen stöttar. Läs gärna mer i vår FAQ

Metod och genomförande 

När vi bedömer projektets metod tittar vi på… 

 • Om metoden är bevisat effektiv eller bedöms ha potential att nå den avsedda förändringen/resultatet.  
 • Nya metoders potential att spridas för att skapa långsiktig förändring.  
 • Hur genomförbart projektet är, t.ex. utifrån geografiska och lokala förutsättningar, förankring hos målgruppen och inkludering av samarbetspartners.  

Effekt 

Vi bedömer effekt genom att titta på om… 

 • Projektet leder till förändring eller resultat som är angelägna, relevanta och betydelsefulla.  
 • Projektet har tydliga, mätbara resultat inom projekttiden, med potential till långsiktig hållbar förändring. 
 • Projektet har möjlighet att påverka en bred allmänhet (antingen en direkt påverkan, eller över tid, eller genom geografisk spridning). 
 • Projektet har möjlighet att skapa förändring och/eller utveckling inom sitt område eller sektor.