Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

7. Vanliga anledningar till avslag

Varje år tar vi emot mellan 800 och 1000 ansökningar och runt 10 % av dessa beviljas stöd. Det totala sökta beloppet överstiger vida våra resurser, och den stora majoriteten av sökande organisationer får tyvärr avslag på sin ansökan. Många sökande organisationer ber om individuell feedback, men vi har dessvärre inte möjlighet återkoppla till alla. Vi vet dock att det är viktigt att kunna lära sig från vårt beslut och har därför tagit fram en lista på de åtta vanligaste anledningarna till att en ansökan får avslag hos oss.

Projektet möter inte våra kriterier
Vi får ibland in ansökningar som inte möter våra grundläggande kriterier. Det kan handla om att det sökta beloppet inte faller inom våra ramar, att den sökande organisationen inte uppfyller kraven gällande organisationsform, eller att man söker stöd för enbart byggnation eller ett kortare evenemang. Ni hittar våra kriterier här

Projektet är för nära organisationens löpande verksamhet
Postkodstiftelsen ger uteslutande projektstöd, och inte stöd till organisationers löpande verksamhet. Det innebär att det föreslagna projektet tydligt behöver skilja sig från eller komplettera den verksamhet som man normalt bedriver.

Projektet bedöms inte nå en tillräckligt bred allmänhet
Majoriteten av de projekt som vi beviljar når, eller har potential att nå, en bred allmänhet. Det kan handla om en omfattande geografisk spridning eller att projektet ger långsiktig effekt över en längre tid. Det är därför ovanligt att vi beviljar stöd till projekt som är centrerade till en enskild ort eller som har en begränsad målgrupp. För mindre och mer avgränsade projekt hänvisar vi generellt till våra tematiska utlysningar. Det är specifika utlysningar där man kan ansöka om mindre projektstöd. När vi har sådana utlysningar öppna publicerar vi det på vår hemsida. För små, lokala projekt hänvisar vi även till vår stödform Grannskapsinitiativet här.

Projektets resultat och effekt är för liten eller otydlig
För oss är det viktigt att projekten som vi stöttar kommer att leda till konkret förändring. Det innebär att det redan i ansökan tydligt behöver framgå vilka resultat och vilken förändring som projektet kommer att leda till, både på kort och lång sikt, och hur dessa delar kommer att mätas.

Projektet är för otydligt beskrivet
Eftersom Postkodstiftelsen endast ger projektstöd är det viktigt att projektets röda tråd är tydlig och att vi enkelt kan förstå vad ni vill göra inom projektet. Ibland tar vi emot ansökningar som helt enkelt är för otydliga och där den röda tråden brister. Vi behöver redan i ansökan se en tydlig koppling mellan projektets problembild, de föreslagna aktiviteterna och projektets resultat och effekt.

Projektets långsiktighet är alltför osäker
För oss är det viktigt att våra projektstöd leder till positiv förändring även på lång sikt. Det innebär att vi behöver förstå vilka möjligheter som finns för projektet att leva kvar även efter det att ett eventuellt stöd från oss har löpt ut.

Projektet är inte inom våra prioriteringar för året
Postkodstiftelsen arbetar brett med att stötta civilsamhället inom en mängd olika områden. Vi väljer även varje år ut ett antal områden som vi bedömer är extra viktiga att fokusera på. Även om vi självklart välkomnar och beviljar ansökningar inom andra områden än dessa, så är konkurrensen särskilt hård för de projekt som inte faller inom våra prioriterade områden för året.

Projektet är för likt något av våra andra pågående projekt
Eftersom vi har begränsade resurser och behöver avgöra var vårt stöd kan göra störst skillnad inom ett brett spektrum av områden, behöver vi vara mycket selektiva när vi avgör vilka projekt som beviljas stöd. Vi strävar efter att stötta olika typer av projekt inom ett brett spektrum, både tematiskt och geografiskt. Om vi redan stöttar ett projekt som liknar det som ni söker stöd för kan det innebära att vi bedömer att ert projekt inte bidrar till den bredd som vi eftersträvar i tillräckligt hög utsträckning. Ni kan läsa mer om de projekt som vi stöttar här