Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Inte bara yoga

År 2020 uppgav mer än hälften av unga i Sverige att de hade besvär med oro eller ångest och i åldrarna 10-17 har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på 10 år. Folkhälsomyndigheten anser att den negativa trenden med sjunkande skolprestationer och utbredd skolstress behöver vändas. För att uppnå detta behöver skolan stärkas. Forskningsstudier visar att yoga och meditation kan minska stress, oro och förbättra koncentrationsförmågan och studieresultat. Det är därför viktigt att genomföra hälsofrämjande insatser i skolan för att främja en hållbar skolgång.

I detta projekt vill Skolyoga påvisa effekten av yoga- och meditationsövningar på elevers oro och stress genom att ta fram en effektmätningsmodell.

Projektet stöttas med 900 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet besår av 3 delar:

  • – I den första delen ska en ny effektmätningsmodell tas fram; den ska påvisa den positiva effekten av regelbundna yoga- och meditationsövningar i klassrummet. Organisationens personal kompetenshöjs inom effektmätning genom utbildningsinsatser för att sedan ta fram en förändringsteori, mätplan samt utfallsmål för verksamheten. En struktur för hur Skolyoga ska kommunicera effekten av verksamheten tas fram.
  • – Utveckla och testa ett nytt format för att utbilda skolpersonal i Skolyogas metod digitalt i syfte att öka verksamhetens skalbarhet och nå fler skolor i Sverige.
  • – I den avslutande delen ska yoga- och meditationsövningar genomföras av lärare för elever i klassrummen. Effekten av insatserna i klassrummen ska mätas och utvärderas utifrån den effektmodell som tagits fram i projektets första del.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till välmående och ökad psykisk hälsa. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://www.skolyoga.se