Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökat stöd för utsatta tjejer och unga kvinnor

Situationen för tjejer och unga kvinnor, som lider av egen psykisk ohälsa eller känner oro på grund av ohälsosamma hemförhållanden, försvåras av att tvingas vara hemma mer när skolorna stängts och när tillgången till deras ordinarier stödinsatser i många fall begränsats. De lämnas i större utsträckning ensamma med sitt mående och hemsituation utan möjlighet till bearbetning eller respit genom att lämna hemmet.

I detta projekt vill Tjejjouren Väst bidra till att fler tjejer och unga kvinnor, som lever med psykisk ohälsa eller oro över ohälsosamma hemförhållanden, får ökad tillgång till stöd. Öppettiderna för chattjänsten kommer att utökas, nya volontärer kommer att rekryteras, utbildas och slussas in i verksamheten. Samtliga volontärer får också fortbildning för att bättre kunna möta frågor om oro och psykisk ohälsa som relaterar till krissituationer. En digital informationskampanj om hur pandemin kan påverka målgruppens situation och mående kommer att lanseras och spridas via internet, sociala medier och organisationens app. Dessutom ska en strategi för krishantering tas fram inom organisationen för att de ska kunna stå bättre rustade framöver.

Projektet stöttas med 150 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://www.tjejjourenvast.se/