Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skog, myr, bäck, och å

Skog och våtmark kan spela en stor roll i att lagra koldioxid i stor omfattning. Fysisk påverkan i vattendrag orsakade av skogsbruk är en av de största hindren för att nå miljömål. Ekosystemen på land och i vatten är tätt sammanlänkade och därför krävs ett helhetsperspektiv för ett effektivt restaureringsarbete.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund vill därför med detta projekt etablera ett omfattande restaureringsarbete i svenska vattendrag för att skapa en bättre miljö och lägga grunden för fortsatt restaureringsarbete efter en ny arbetsmodell med ett helhetsperspektiv.

Projektet stöttas med 4 180 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 delar:

  • – Identifiering av relevanta avrinningsområden där urvalet görs utifrån åtgärdsbehov, lokalt engagemang
    och markägarförutsättningar. En detaljerad åtgärdsplan tas fram för varje avrinningsområde. En kartläggning av miljötillståndet görs innan åtgärdsarbetet startar.
    – Åtgärdsplanerna sker i nära samverkan med berörda markägare och hembygdsföreningar, fiskevårdsområdet och vattenråd. Återskapade av bland annat myrmark, återställning av rensade
    vattendragssträckor samt borttagning av vandringshinder. Åtgärdsplanerna utgör underlag för ett omfattande arbete som kommer fortsätta 5-10 år efter att projektet har avslutats.

Varför fick projektet stöd?

Att restaurera betydelsefulla ekosystem med koppling till skogen är viktigt ur både ett klimatperspektiv och för att bevara den biologiska mångfalden. Detaljerade åtgärdsplaner är en viktig grundförutsättning
för att bedriva ett framgångsrikt restaureringsarbete. Långsiktigheten säkerställs genom lokal förankring och uppmuntran till engagemang hos markägare och närboende. Projektet är en del av vår satsning ”Svenska skogar och ekosystem”.


Projektets tidsstatus

64%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i februari 2025

För mer info: https://www.sportfiskarna.se/