Längre handläggningstid under julen

19 dec 2022

Under julen är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Julen gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I mitten av januari är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Kören – undret från Östersund

29 sep 2022

Den 29 september är det premiär för dokumentären om kören The Rockin Pots på TV4. Dokumentären följer människors öden från flyktingförläggningen Grytan i Östersund, berättar om resan som de har gjort från hemlandet samt var de befinner sig idag med hjälp av kören. Dokumentären sprider hopp, lycka och gemenskap.

Delar av kören under en repetition inför slutkonserten i Oscarsteatern, juni 2022.

Vad är The Rockin Pots?

Kören The Rockin Pots startade på flyktingförläggningen Grytan utanför Östersund 2015. Syftet var att, genom sången, skapa möten mellan människor som annars aldrig träffas. Det visade sig även vara ett guldkorn för att lära sig det svenska språket.

Under flyktingvågen 2015 utlyste Kulturstiftelsen projekt som på något sätt främjar integration genom kultur på lokalnivå. En av organisationerna som beviljades stöd var The Rockin Pots som då startat sin kör i Östersund och genom vårt stöd kunde inspirera och sprida körsången till fler flyktingboenden i sin närhet i Jämtland.

För att sprida formatet och starta fler körer, togs projektet upp av Sveriges Körförbund 2018 som ansökte om finansiering hos Postkodstiftelsen. Totalt beviljades 2 430 000 kronor till projektet under fyra år. Inom projektet har körverksamheten kunnat fortsätta i Östersund, samt spridit sig till flera platser i landet. Integrationskörer finns nu i Göteborg, Stockholm, Norrköping och Sundsvall.

– Många människor är osäkra inför det okända och vet inte hur de ska förhålla sig till varandra i nya situationer. Gemensamma intressen som förenar är ett sätt att skapa samhörighet där människors olikheter, bakgrund och förutsättningar förlorar betydelse. The Rockin Pots är en ideell kraft som på ett nytänkande sätt bidragit till att många etablerade och nyanlända svenskar har mötts i sin vardag, spridit glädje och positivitet genom sången. Vi är mycket glada över den gemenskap som de åstadkommit under den korta period de har varit verksamma, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare på Postkodstiftelsen. 

Projektet avslutades med en slutkonsert på Oscars Teatern i somras där alla körer deltog och sjöng tillsammans med Thomas Ledin, Amena Alsameai , Albin Lee Meldau med flera. Delar av konserten visas även i dokumentären.

Dokumentären är framtagen och finansierad av Svenska Postkodlotteriet.

Länk till dokumentären Kören – undret från Östersund.

Längre handläggningstider under sommaren

04 jul 2022

Under sommarmånaderna är handläggningstiden för nya projektansökningar tyvärr längre än normalt.

Sommarsemestrarna gör att Postkodstiftelsen har svårt att hinna med att behandla projektansökningar i ordinarie tempo och vi reserverar oss därför för längre handläggningstider än normalt. I slutet av augusti är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Prioriteringar 2022

24 maj 2022

Postkodstiftelsen arbetar brett inom en rad olika sektorer och möjliggör positiv förändring inom många områden. Såväl internationella som svenska organisationer har möjlighet att söka stöd hos oss för att bedriva sina projekt. Varje år identifierar Postkodstiftelsen ett antal områden som vi bedömer är särskilt viktiga utifrån vilka akuta samhällsutmaningar som vi ser i vår omvärld. Genom att stötta organisationer och projekt inom dessa områden kan vi göra stor skillnad och nå maximal effekt. De områden som Postkodstiftelsen bedömer är särskilt prioriterade under 2022 är:

Vi vill understryka att vårt ordinarieverksamhet fortgår och vi fortsätter ge stöd till projekt utöver dessa prioriterade områden.

Vanliga anledningar till avslag

17 jan 2022

Varje år tar vi emot mellan 800 och 1000 ansökningar och runt 10 % av dessa beviljas stöd.

Det totala sökta beloppet överstiger vida våra resurser, och den stora majoriteten av sökande organisationer får tyvärr avslag på sin ansökan. Vi vet dock att det är viktigt att kunna lära sig från vårt beslut och har därför tagit fram en lista på de åtta vanligaste anledningarna till att en ansökan får avslag hos oss.

  • Projektet möter inte våra kriterier
  • Projektet är för nära organisationens löpande verksamhet
  • Projektet bedöms inte nå en tillräckligt bred allmänhet
  • Projektets resultat och effekt är för liten eller otydlig
  • Projektet är för otydligt beskrivet
  • Projektets långsiktighet är alltför osäker
  • Projektet är inte inom våra prioriteringar för året
  • Projektet är för likt något av våra andra pågående projekt

Här förklarar vi mer djupgående om varje punkt.

Allas Röster

13 dec 2021

Nu har alla som har sökt till Allas Röster fått ett svar från oss. Om ni inte hittar svaret, titta gärna i skräpposten. De projekt som har gått vidare i processen har tilldelats en kontaktperson hos oss och arbetar tillsammans med oss för att utforma en fullständig projektplan. När projekten drar igång kommer ni även att kunna läsa om dessa på vår hemsida. Tack för ert engagemang och ansökningar!

Postkodstiftelsen lanserar en ny stödform – Grannskapsinitiativet

29 nov 2021

Vi lanserar ett nytt initiativ som öppnar upp möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 20 000 – 50 000 kronor för att genomföra projekt som stärker grannskapet.

Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill vi stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. På lokal nivå kan Grannskapsinitiativet möjliggöra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle.

Initiativ i närområdet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och nyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa är välkomna.

  • Vi vet att många organisationer som verkar i det lokala runt om i hela Sverige har fantastiska idéer på hur det lokala närområdet kan utvecklas och stärkas. Vi vill gärna möjliggöra dessa idéer och bidra till god gemenskap och levande, trivsamma grannskap säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Måleri för seniorer, gemensamma odlingsinsatser, idrottsaktiviteter grannar emellan, akrobatikklasser för barn och skräpsplocksaktiviteter i närområdet är exempel på insatser som projekten inom Grannskapsinitiativet kan handla om. Dessa kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive miljö-, kultur- och idrottsorganisationer.

Grannskapsinitiativet ingår i vår ordinarie verksamhet och det går att skicka in en ansökan när som helst. Projekten kan pågå mellan en till nio månader och ska finansieras fullt ut av Postkodstiftelsen. Ansökningen sker via Svenska Postkodstiftelsens hemsida, och redan inom 2-6 veckor ges besked om stöd.

Läs mer om initiativet här.

Ansökningsformuläret är uppe igen

08 nov 2021

Uppgradering av vår databas har varit framgångsrik och ansökningsformuläret är återaktiverat. Välkomna med era ansökningar.

Ansökan till Allas Röster är nu stängd

25 okt 2021

Tack för era ansökningar! Vi återkommer med besked i november.

5 miljoner till ett mer inkluderande samhälle  

16 sep 2021

Svenska Postkodstiftelsen öppnar möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka upp till 500 000 kronor för att genomföra projekt som skapar engagemang och tillhörighet i samhället. Satsningen går under namnet – Allas Röster.

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer och genom satsningen Allas Röster vill vi göra en extra insats för att stärka organisationer som verkar för att bidra till ökad delaktighet och inflytande i samhället.

  • I Sverige finns det människor som lever i utanförskap och saknar möjlighet att påverka sitt eget och andras liv. Diskriminering, segregerade samhällen och bristande tillit är några bakomliggande faktorer. Med vår satsning så hoppas vi öka tilliten och tillhörigheten till samhället samt möjliggöra för engagemang och att fler röster blir hörda. Vi tror att många mindre initiativ kan göra stor skillnad, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Skapa delaktighet i det demokratiska samtalet, möjliggöra ett aktivt deltagande i närområdet och ett växande inflytande, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka är exempel på insatser som projekten inom denna satsning kan handla om. De kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive kultur- och idrottssektorn.

Vi är övertygade om att det finns många fantastiska idéer runt om i Sverige som kan genomföras med stora möjligheter att leda till förändring. Vi välkomnar ansökningar till och med den 24 oktober, 2021.

För mer information om satsningen besök här.

Lars Stjernkvist till Postkodstiftelsens styrelse

25 aug 2021

Lars Stjernkvist är Postkodstiftelsens senaste tillskott till styrelsen. Stjernkvist är tidigare politiker och generaldirektör.

– Jag har sysslat med mycket i livet men det var i föreningslivet det började: engagemanget i missionskyrkan i Motala, fotbollen och politiken har betytt mycket för mig. Därför känns det bra att få vara med i ett sammanhang där Postkodstiftelsen kan ge stöd till det ideella engagemang som betyder så mycket för enskilda – och hela samhället, säger Lars Stjernkvist.

Mellan 1991–98 var Stjernkvist riksdagsledamot. Åren 1998–99 tjänstgjorde han som generaldirektör för dåvarande Integrationsverket. Mellan 1999–2004 var han Socialdemokraternas partisekreterare. 2007 och 2020 var han kommunalråd i Norrköping, varav tio år som kommunstyrelsens ordförande.

– Med Lasse Stjernkvist förstärks Postkodstiftelsens styrelse ytterligare. Han tillför ny kompetens och omfattande erfarenheter av vårt svenska samhälle. I vårt arbete med att fördela Stiftelsens pengar på ett optimalt sätt är jag säker på att Lasse kommer att kunna bidra med både kunskap och engagemang, säger Elisabeth Tarras-Wahlberg, Postkodstiftelsens ordförande.

Postkodstiftelsens styrelse utgörs av ordförande Elisabeth Tarras-Wahlberg, vice-ordförande Thomas Fogdö samt ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth, Abbe Ibrahim, Jessica Cederberg Wodmar och Lars Stjernkvist.

4,4 miljoner till utsatta grupper under coronapandemin!

17 jun 2020

Svenska Postkodstiftelsen beviljar 4 403 900 kronor till projekt som snabbt kan genomföras, lösa akuta behov och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper.
Coronaviruset som orsakar Covid-19 har snabbt spridit sig världen över. Den pågående pandemin kommer att fortsätta leda till stora sociala och ekonomiska konsekvenser för de mest utsatta i samhället. Isolering, otrygga hemmiljöer, arbetslöshet och rädsla för smitta kan leda till ångest, våld, utanförskap, psykisk ohälsa samt ekonomiska problem.

Under våren 2020 gjorde Postkodstiftelsen därför en särskild utlysning för att möta de akuta behoven och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper. Postkodstiftelsens övertygelse var att det fanns många fantastiska idéer som snabbt kunde implementeras och hade potential att leda till förändring. Resultatet av övertygelsen ledde till satsningen ”Respons Coronapandemin”.

– Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad har vi fått in 180 projektidéer och de projekt som nu startas upp kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att kunna möjliggöra detta, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstifteslen.

Åtgärder för att hjälpa kvinnor, tjejer och barn i ohälsosamma hemförhållanden, insatser för att förhindra spridningen av covid-19 hos hemlösa, möjliggöra för individer i riskgrupper att få leveranser, bryta isoleringen hos äldre samt barn och unga med funktionsvariation är några av projekten som har beviljats stöd under ”Respons coronapandemin”.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:
ASOV Stockholm
BUFFF Skåne
CancerRehabFonden
Convictus
Emmaus Stockholm
Föreningen Tilia
Hej främling!
Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation
Kalmar läns museum
KRIS Stockholm
Läkarmissionen stiftelse för filantropisk verksamhet
Löparakademin
Motivationslyftet by Star for Life
Muralcentralen ideell förening
NSPH Stockholms län
Passalen!
Save the Orangutan
ShareMusic och Performing Arts
Skellefteå Röda Korskrets
Skyddsvärnet Göteborg
Somaya kvinno- och tjejjour
Stiftelsen Ester
Stiftelsen Trygga Barnen
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Tjejjouren Väst

Nu är ansökan till Respons coronapandemin stängt

20 maj 2020

Tack för era ansökningar. Vi återkommer om tre veckor.

Vi förlänger ansökningstiden till kl 19

20 maj 2020

Vi har under den senaste timmen haft problem med vårt ansökningsformulär till vår akuta satsning därför förlänger vi deadline till kl. 19 idag.

(mer …)

Sista ansökningsdatum för att söka akut stöd är 20 maj

15 maj 2020

Den 16 april lanserade vi möjligheten att söka mindre stöd för akuta insatser som en respons på coronapandemin. Syftet var att möjliggöra för organisationer att här och nu genomföra aktiviteter som vårt samhälle och de mest utsatta i samhället behöver på grund av pandemin.

(mer …)

Fokusområden 2020

17 apr 2020

Vi på Postkodstiftelsen drivs av övertygelsen om att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Genom att arbeta på bred front, kunna vara flexibla och utgå från aktuella samhällsutmaningar är vi övertygade om att vi på bästa sätt kan bidra till en positiv förändring.

(mer …)

Respons Coronapandemin

16 apr 2020

Covid- 19 har spridit sig snabbt världen över och skapar nya utmaningar i hela samhället. För att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset, öppnar vi därför upp för möjligheten att ansöka om projektstöd mellan 50 000 – 200 000 kr.

(mer …)

Inga ändringar i ansökningsprocessen

18 mar 2020

Covid-19 sprider sig världen över och skapar nya utmaningar och nya förutsättningar som vi alla måste förhålla och anpassa oss till.

(mer …)

Marie Dahlöff, generalsekreterare, och Teresa Vieglins, vice generalsekreterare

190 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet

21 feb 2020

1 022 669 475 kr blev överskottet från Svenska Postkodlotteriet och Svenska Postkodstiftelsen tog emot 190 miljoner kronor.
Tisdagen den 18 februari anordnade Svenska Postkodlotteriet sin årliga förmånstagarfest och delade ut hela 2019 års lotteriöverskott till sina 57 förmånstagare. Som förmånstagare ser vi fram emot att bidra till lotteriets vision på ett starkt civilsamhälle vidare och sprida utdelningen till fantastiska projekt och organisationer under året. Vi ser fram emot 2020!

Vi ses på Folk och Kultur!

21 jan 2020

Den 5-8 februari är det dags för årets Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi på Svenska Postkodstiftelsen kommer att vara på plats.
Onsdag till fredag kommer vi att finnas på plats på utställartorget. Varmt välkommen att komma och träffa oss.
Fredagen den 7 februari anordnar vi tillsammans med Arvsfonden en seminariefrukost. Syftet med seminariet är att informera sökande organisationer om de kriterier som Postkodstiftelsen och Arvsfonden har.
Se hela programmet för Folk och Kultur här.