10 miljoner kronor till svenska skogar och ekosystem

31 maj 2022

Foto: Erik Hallgren

IPCC och världens främsta klimatforskare konstaterar att det inte är tillräckligt med kraftiga utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Skog och våtmarker kan spela en väldigt viktig roll och bidra till att lagra koldioxid i stor omfattning. Skogen har dock under lång tid utarmats och fragmenterats. Detta är ett hot mot klimatet, mot den biologiska mångfalden och mot mänskliga rättigheter. Större andel skog och våtmarker behöver skyddas och restaureras och avskogningen måste minska. Skydd och återställande av skogar och ekosystem är inte enbart avgörande för att uppsatta klimatmål ska kunna uppnås. Det är också avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkerställa urfolks rättigheter.  

Som en del i Postkodstiftelsens satsning på miljöområdet vill vi nu fokusera särskilt på den svenska skogen och ekosystem med betydelse för skogen. Målet med denna satsning är att bevilja totalt 10 miljoner kr till projekt som adresserar problemet från olika perspektiv och som kompletterar varandra och på så sätt skapar förändring på flera nivåer samtidigt.  

I dialog med experter från framför allt civilsamhället och representanter från forskarvärlden har vi identifierat tre områden där vi är övertygade om att det behövs insatser och där våra medel kan bidra till positiv förändring. 

  • Goda exempel 

Föregångare och pionjärer är nödvändiga för att bana väg för andra. Det behövs exempel och försök som forskare kan följa och utveckla kunskap kring. Goda exempel och forskningsstöd behövs också som underlag för politiska beslut. Genom att visa på goda exempel kan vi skapa förändringsvilja och visa att det är möjligt att ställa om. Projekt kan handla om att ställa om till mer hållbara brukningsmetoder (t ex naturnära skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk, mångbruk) eller att testa och utforska nya initiativ med potential att bidra till storskalig positiv förändring för den svenska skogen och dess ekosystem.  

  • Bevara och restaurera  

Efter en lång historia av utarmning av skogslandskap och förstörelse av ekosystem finns ett behov av restaurering och att säkerställa att en större andel skog omfattas av skydd. Ekosystem med potential att agera kolsänkor som har blivit eller riskerar att bli kolkällor är särskilt angeläget att återställa. Projekt kan handla om restaureringsåtgärder för ekosystem som är viktiga ur både ett klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden (t ex skog, våtmarker i eller i nära anslutning till skogen, vattendrag med betydelse för skogen), säkerställa långsiktigt hållbar förvaltning av restaurerade områden eller verka för att orörda områden får formellt skydd. 

  • Främja samers rättigheter och inflytande  

Det intensiva skogsbruket och fragmenteringen av skogslandskapet i Sverige påverkar den samiska kulturen och rennäringen. Genom att stärka urfolks rättigheter stärks indirekt skydd av skog och mark. Projekt kan handla om att ge förutsättningar för samer att skydda och förvalta skogen, säkerställa samers inflytande över sina landområden eller att främja och sprida kunskap om samers traditionella sedvänjor och metoder kring hållbart brukande av skog och naturresurser.  


Genom den här satsningen vill vi bevilja projektstöd om totalt 10 msek, fördelat på flera organisationer. Storlek på individuella stöd kan variera, men vi förväntar oss att merparten av beviljade stöd kommer vara mellan 1-3 msek och att projekten kan pågå mellan 12 och 24 månader 

Ansökan är nu stängd. Vår förhoppning är att kunna återkomma med ett första besked under september. Om ni går vidare i denna process består de efterföljande stegen av att skicka in formella handlingar kring er organisation och en fullständig ansökan. Det är baserat på er fullständiga ansökan som det slutgiltiga beslutet om stöd fattas.  

Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela?

22 feb 2021

Vårt samtal om kulturens roll i klimatfrågan som visades på Folk och Kulturs digitala konvent kan ses här.

Dagens omställningstakt är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna och komma till rätta med de miljöproblem vi har skapat. Vi behöver kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Vilken roll kan kulturen spela för samhällets förmåga att möta dessa komplexa utmaningar? Och kan kulturen bidra till en ökad förståelse, skift i värderingar och en snabbare omställning?

Vi samtalar med fem svenska kulturaktörer som med olika utgångspunkter tagit sig an utmaningarna. Hur har de tänkt, vilka val har de gjort och vad har de lärt sig längs vägen?

Medverkande:
Daniel Urey – Färgfabriken
Jane Hopper – Cullberg
Jesper Magnusson – Fredens Hus
Mathieu Vrijman – Kultivator
Signe Johannessen – Art Lab Gnesta

Introduktion av Alison Tickell – Julie’s Bicycle
Modererad av Jessica Nordström Sikkar – Svenska Postkodstiftelsen

Vårt samtal på Folk och Kultur!

12 feb 2021

Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela? Det handlar Postkodstiftelsens samtal om under Folk och Kulturs digitala konvent.

Dagens omställningstakt är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna och komma till rätta med de miljöproblem vi har skapat. Vi behöver kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Vilken roll kan kulturen spela för samhällets förmåga att möta dessa komplexa utmaningar? Och kan kulturen bidra till en ökad förståelse, skift i värderingar och en snabbare omställning?

Vi samtalar med Daniel Urey från Färgfabriken, Jane Hopper från Cullberg, Jesper Magnusson från Fredens Hus, Mathieu Vrijman från Kultivator och Signe Johannessen från Art Lab Gnesta som med olika utgångspunkter tagit sig an utmaningarna. Hur har de tänkt, vilka val har de gjort och vad har de lärt sig längs vägen? Alisson Tickle från Julie’s Bycycle berättar även om varför de anser att kulturen har en alldeles unik position att driva på en transformation mot ett hållbart samhälle.

Samtliga organisationer får stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Postkodstiftelsen söker fler svenska miljöprojekt

20 okt 2020

Coronakrisen har idag världen i sitt grepp. Samtidigt befinner vi oss i en djup ekologisk kris. Trender vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. I slutet av juni släpptes Sustainable Development Report 2020 som visar på en negativ eller oförändrad utveckling för samtliga globala mål som relaterar till vår miljö. Detta gäller både för Sverige och globalt, och till följd av pandemin har även avgörande FN-möten skjutits upp. I Naturvårdsverkets senaste årliga uppföljning av Sveriges miljömål framgår att vi fortfarande har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. I spåren av Coronakrisen riskerar miljöfrågor att prioriteras ned inom politiken och hos företagen, men samtidigt finns möjligheter att ställa om istället för att återgå till det ”normala”. Civilsamhället spelar en viktig roll i att sätta miljön högt på agendan framöver. I nuläget letar Postkodstiftelsen särskilt efter fler svenska miljöprojekt inom ramen för vår miljöstrategi.

Postkodstiftelsen vill se fler ansökningar från svenska organisationer inom följande två områden:

• Projekt som skapar lösningar på miljöproblem

Vi vill stötta fler projekt som tar sig an utmaningarna ovan och konkret kan förbättra vår miljö och fungera som goda exempel. Det kan handla om olika typer av pilotsatsningar, innovativa lösningar och svar på specifika sakfrågor. Projekten kan genomföras av såväl traditionella miljöorganisationer som andra organisationer inom civilsamhället, som inom kultur- och idrottssektorn.

• Projekt som stärker mindre svenska miljöorganisationer
För att stärka den svenska miljörörelsen vill vi stötta fler mindre svenska miljöorganisationer i att bli bättre rustade att nå sina mål. Det kan handla om aktiviteter för att utveckla och stärka er organisation, skapa ökad synlighet, långsiktig stabilitet och förutsättningar för att växa. Som mindre svensk miljöorganisation kan ni söka omkring 1 MSEK för ett till två års kapacitetshöjande projekt.

Svenska Postkodstiftelsens uppdrag är att stötta projekt som främjar en positiv samhällsutveckling. Stödet kan enbart sökas av allmännyttiga ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Under år 2020 har stiftelsen ett särskilt fokus på områdena ekosystem och biologisk mångfald samt klimat, men vi stöttar också miljöprojekt inom andra viktiga områden.

Uppfyller ni våra kriterier? Då är ni varmt välkomna med er ansökan! Vi tar emot och bedömer projektidéer löpande.

Läs mer och ansök här.

2,95 miljoner till Sportfiskarna

25 sep 2019

Vi stöttar Sportfiskarna med ett projektstöd på 2,95 miljoner kronor.

(mer …)

Närmare 3 miljoner kronor till Fredens Hus

23 sep 2019

Svenska Postkodstiftelsen stöttar Fredens Hus i Uppsala med ett projektstöd på närmare 3 miljoner kronor.  (mer …)

Vilka är Älvräddarna?

03 sep 2019

Vi har intervjuat Esa Fahlén, som är projektledare på Älvräddarna. (mer …)

Vi stöttar vårt 500:e projekt

29 nov 2018

Sedan 2007 har vi på Postkodstiftelsen förmedlat finansiellt stöd, såväl i Sverige som internationellt, till projekt som verkar för en positiv samhällsförändring. Tack vare Svenska Postkodlotteriets lottköpare har vi nu kunnat förmedla stöd till 500 projekt. Projekt nummer 500 är med föreningen Klimatriksdagen. (mer …)

Hållbara hav

08 maj 2018

Överfiske, havsförsurning, nedsmutsning, föroreningar, invasiva arter och förstörda habitat i våra hav är några av nutidens främsta samhällsutmaningar.

(mer …)

Stöd för att stärka lokala fiskesamhällen i Mocambique!

28 feb 2018

Rare, med stöd från Svenska Postkodstiftelsen, hjälper småskaliga fiskare att skapa ett mer hållbart fiske. (mer …)

Flera nya projekt med fokus på biologisk mångfald

20 okt 2017

Under sommaren och hösten har flera projekt med fokus på biologisk mångfald startat upp. (mer …)